Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych

W miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane. Obręb hodowlany ustanawia lub znosi Marszałek Województwa w drodze decyzji na wniosek uprawnionego do rybactwa. Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływający wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego. Włączenie odcinka rzeki do obrębu hodowlanego wymaga zawarcia umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa. Ustanowienie obrębu hodowlanego stwarza użytkownikom stawów warunki konieczne dla prowadzenia chowu i hodowli ryb i wiąże się z następującymi okolicznościami prawnymi:

 • art. 13 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym nakłada obowiązek uzgadniania z właścicielem obrębu hodowlanego wstępu na teren obrębu;
 • nie obowiązują uprawnionego do rybactwa zakazy połowu ryb nałożone ustawą o rybactwie śródlądowym (art. 8 ust. 1 pkt 2-7):< >o wymiarach ochronnych,w okresie ochronnym,w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych przez Ministra właściwego do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,narzędziami elektrycznymi nie odpowiadającymi obowiązującym normom,środkami trującymi i odurzającymi,zakaz pozyskiwania ikry ryb posiadających wymiary i okresy ochronne, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach (art. 8 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym);sprzęt pływający służący do połowu ryb w obrębie hodowlanym nie musi być oznakowany i zarejestrowany;zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zamieszczony w art. 27 ust. 2 Prawa wodnego, nie dotyczy obrębu hodowlanego;art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym zobowiązuje uprawnionego do rybactwa do oznakowania obrębu hodowlanego.władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących,właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami,właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb.wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego, który zawiera następujące dane:pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy,dane adresowe obiektu,opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów – powierzchni ogroblowanej, powierzchni lustra wody, ilość stawów, rodzaj i wielkość produkcji w ostatnich latach – osiągane ilości ryby handlowej i materiału zarybieniowego z uwzględnieniem gatunków,opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.aktualny wypis z rejestru gruntów,zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym)czytelna mapa obiektu stawowego wraz z naniesieniem cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody, a także z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego,w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego - kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie,kserokopia pozwolenia wodno-prawnego, w przypadku, gdy jest ono wymagane (zgodnie z przepisami Prawa wodnego),potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za dokonanie czynności urzędowej.zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc,w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiąTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Osoby udzielające informacji
  Piotr Purkiewicz Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (0 42) 663-35-75 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Organ odwoławczy
  Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • Podstawa prawna:
  • art. 13 i art. 15 ust. 2b oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471 ze zm.);
  • § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późniejszymi zmianami).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl