Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych

W miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane. Obręb hodowlany ustanawia lub znosi Marszałek Województwa w drodze decyzji na wniosek uprawnionego do rybactwa. Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływający wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego. Włączenie odcinka rzeki do obrębu hodowlanego wymaga zawarcia umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa. Ustanowienie obrębu hodowlanego stwarza użytkownikom stawów warunki konieczne dla prowadzenia chowu i hodowli ryb.

Wniosek
Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego, powinien zawierć następujące dane:
- pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy,dane adresowe obiektu,
- opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów – powierzchni ogroblowanej, powierzchni lustra wody, ilość stawów,
- rodzaj i wielkość produkcji w ostatnich latach – osiągane ilości ryby handlowej i materiału zarybieniowego z uwzględnieniem gatunków,
- opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.

Dodatkowo do wniosku należy załączyć:
- aktualny wypis z rejestru gruntów,
- zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym),
- czytelna mapa obiektu stawowego wraz z naniesieniem cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody, a także z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego,
- w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego - kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie,
- kserokopia pozwolenia wodno-prawnego, w przypadku, gdy jest ono wymagane (zgodnie z przepisami Prawa wodnego),
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za dokonanie czynności urzędowej.