Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Uprawnionemu do rybactwa w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, może być udzielone zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym: art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.
Art. 8 1. Zabrania się połowu ryb: 1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody, 2) o wymiarach ochronnych, 3) w okresie ochronnym, 4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę, 5) sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, 6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego, 7) środkami trującymi i odurzającymi, ( ….. ) 2. Zabrania się pozyskiwania ikry ryb, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach.
Art. 9 1. Ryby złowione z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1-3, jeżeli są żywe, niezwłocznie wpuszcza się do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności. 2. Jeżeli podczas jednego połowu masa ryb, wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 2, przekroczy 10% w razie użycia narzędzia ciągnionego, a 5% w razie użycia narzędzia stawnego – niezwłocznie wypuszcza się wszystkie ryby do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności.
Art. 10 1. Zabrania się 1) przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i 9; 2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.” Szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb oraz rybackie narzędzia i urządzenia połowowe zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.).

Kogo dotyczy:
Uprawnieni do rybactwa w obwodzie rybackim: organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej.

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku do Marszałka Województwa właściwego miejscowo wsprawach dotyczących rybactwa dla obwodu w którym planuje się przeprowadzenie czynności wymagających uzyskania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym ze wskazaniem czego ma dotyczyć (w tym: podmiot wykonujący, miejsce, termin, metodę dokonywania połowów lub innych czynności określonych w art. 8 i 10 ustawy o rybactwie śródlądowym) oraz wskazanie celu i wyczerpujące uzasadnienie wniosku. Niezbędne jest także podanie sposobu postępowania z rybami po planowanym odłowie. W przypadku odłowu do celów zarybieniowych należy podać miejsce inkubacji ikry i podchowu narybku oraz miejsce jego wprowadzenia do wód.

Termin załatwienia sprawy:
- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc; - w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:
Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 82 zł
(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście Geting Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłaty można dokonać również w Oddziałach Geting Banku S.A. zlokalizowanych przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Piotrkowskiej 184, lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 153, pok. 219. Kasa czynna: pon. śr. czw. pt 9 – 15, wt. 10 – 16.
Tytuł opłaty:
Za wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Piotr Purkiewicz Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (0 42) 663-35-75 e-mail: 

Osoby udzielające informacji
Piotr Purkiewicz Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (0 42) 663-35-75 e-mail:

Organ odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471 ze zm.)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl