Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych marszałek województwa może w drodze decyzji administracyjnejzezwalać na odstępstwo od zakazów o których mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym: art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.

Kogo dotyczy:
Zainteresowane strony postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku do Marszałka Województwa właściwego miejscowo wsprawach dotyczących rybactwa dla obwodu w którym planuje się przeprowadzenie czynności wymagających uzyskania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym ze wskazaniem czego ma dotyczyć (w tym: podmiot wykonujący, miejsce, termin, metodę dokonywania połowów lub innych czynności określonych w art. 8 i 10 ustawy o rybactwie śródlądowym) oraz wskazanie celu i wyczerpujące uzasadnienie wniosku. Niezbędne jest także podanie sposobu postępowania z rybami po planowanym odłowie. W przypadku odłowu do celów zarybieniowych należy podać miejsce inkubacji ikry i podchowu narybku oraz miejsce jego wprowadzenia do wód.

Termin załatwienia sprawy:
- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc; - w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:
Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 82 zł
(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Finansowego

Bank Pekao S.A.
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073


Tytuł opłaty:
Za wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów.
Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Piotr Purkiewicz Wydział Przyrody i Łowiectwa tel. (0 42) 663-35-75 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym