Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Dotacje w roku 2020

Druki dokumentów do rozliczenia:
załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie (załącznik)
załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie  (załącznik)
*Proszę o zwrócene uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 

Stosowanie LOGO
Informujemy, że zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 5.0 - dotowany zobowiązuje się do promowania projektu na poniższych polach eksploatacji do wyboru: strona www gminy/ sołectw, social media, tj. Facebook, YouTube, media lokalne i regionalne poprzez umieszczenie informacji „Projekt finansowany/współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który znajduje się na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce „Dotacje dla gmin - projekty w sołectwach” oraz w przypadku, gdy finansowany lub dofinansowany projekt dotyczy rzeczy trwałych Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie w sposób opisany powyżej.
Proszę stosować właściwe LOGO (plik do pobrania: LOGO w. 1, LOGO w. 2)

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XIX/294/2020 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację udzielono 302 projektom, w łącznej kwocie  2 999 028,00 zł.

Wykaz gmin, którym udzielono dotacji: (kliknij aby pobrać)

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.


Zarząd Województwa informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, na ww. cel zostały zaplanowane środki w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów dotyczących realizacji zadań własnych gminy, zgłaszanych przez sołectwa tej gminy.


Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczania dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 190/20 z dnia 21 lutego 2020 r., zwanym dalej Regulaminem.


Wniosek o udzielenie ww. pomocy finansowej należy sporządzić na druku, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 18 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).


Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie trzy wnioski.


Składane wnioski powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 15 listopada 2020 roku.


Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wymagania dla projektów zostały określone w Regulaminie.

Zapraszamy do składania wniosków.

Informacji udziela:
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Przyrody i Promocji Żywności Wysokiej Jakości
Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98
Angelika Ekert tel. 42-663-35-74
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl