Dotacje w roku 2019

25.07.2019r. - Dokumenty do rozliczenia:
z
ałącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie - NIALTUALNE
załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie  - NIAKTUALNE
*
Proszę o zwrócene uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 

01.07.2019r. - Stosowanie LOGO

Informujemy, ze zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 4.0 - dotowany zobowiązuje się do promowania projektu na poniższych polach eksploatacji do wyboru: strona www gminy/ sołectw, social media, tj. Facebook, YouTube, media lokalne i regionalne poprzez umieszczenie informacji „Projekt finansowany/współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który znajduje się na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w zakładce „Dotacje dla gmin - projekty w sołectwach” oraz w przypadku, gdy finansowany lub dofinansowany projekt dotyczy rzeczy trwałych Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie w sposób opisany powyżej.
W roku 2019 uległo zmianie Logo. Proszę stosować właściwe LOGO (plik do pobrania: NIEAKTUALNE,NIEAKTUALNE)


28.05.2019r. OGŁOSZENIE  WYNIKÓW

 

W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dotację udzielono dla 410 projektów w łącznej w kwocie  3 978 328,00 zł.

 Wykaz gmin, którym udzielono dotacji: (kliknij aby pobrać)11.02.2019r. OGŁOSZENIE  NABORU

 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2019, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 3.000.000 zł

Zasady przyznawania dotacji:

1.     Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 4.0 (regulamin do pobrania na dole strony).

2.     Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej (maksymalnie 3 wnioski z jednej gminy) podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 15 marca 2019 roku (decyduje data stempla).

3.     Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.     Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku.

5.     Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż  10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

6.     Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:

1)    zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie,

2)    będą sporządzone niezgodnie z wzorem określonym w Regulaminie,

3)    będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

4)    wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż kwota podana w pkt. 5,

5)    wnioskowana kwota dotacji, w części przeznaczonej na zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji imprez integracyjnych, tematycznych oraz imprez podsumowujących realizację projektów nie może przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.
 

Załączniki do pobrania:

- regulamin

Informacji udziela:
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98, Angelika Ekert tel. 42-663-35-74,
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24,
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.