Dotacje w roku 2016

DOTACJe w ROKU 2016

28.06.2016 – Ogłoszenie naboru
 
Na podstawie Uchwały Nr XXV/320/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań oraz Uchwały Nr XXV/314/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok
 

Zarząd Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

 
Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2016 zabezpieczone zostały środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
 
Rodzaj zadania objętego pomocą finansową
 
W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego gminy wiejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy w zakresie szczegółowo opisanym w § 3 ust. 5 „Regulaminu udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” zwanego dalej Regulaminem.
Wysokość środków finansowych
Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2016, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 150.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji
1.       Zasady przyznawania dotacji zostały opisane w § 3 Regulaminu.
 
2.       Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podpisane przez wójta lub burmistrza (w przypadku gminy miejsko-wiejskiej) oraz przedstawiciela danego sołectwa, z odpowiednim uzasadnieniem oraz wymaganymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać na adres Marszałek Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2016 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.
 
1)       Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 Regulaminu.
2)       Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 września 2016 roku do dnia 15 listopada 2016 roku.
3)       Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
4)       Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:
a)       zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego po terminie,
b)      będą sporządzone na druku innym niż określony w ww. Regulaminie,
c)       będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
d)      wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż 5.000 zł.
5)       W przypadku błędów formalnych we wnioskach wnioskodawcy zostaną wezwani do ich poprawienia.
6)       Wnioski niekompletne zostaną odrzucone.
 
3.       Ocena wniosków oraz wyłonienie beneficjentów odbywać się będzie na zasadach opisanych w Rozdziale III Regulaminu.
4.       Realizacja projektów powinna odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale IV Regulaminu oraz w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
5.       Przedłożenie dokumentów do rozliczenia projektów powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, nie później niż do dnia 30 listopada 2016 roku. Zrealizowane projekty należy rozliczyć zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V Regulaminu.
6.       Realizacja projektów podlega kontroli opisanej w rozdziale VI Regulaminu.
  

25.07.2016 - UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW LOKALNYCH

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem samorządów terytorialnych oraz społeczności lokalnej dotyczącej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego, udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 851/16 dotyczącą przedłużenia terminu składania wniosków o o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich do dnia 5 sierpnia 2016 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.
 
31.08.2016 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU
 
W dniu 31 sierpnia 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
 
- lista

28.09.2016 - Dotacje dla sołectw - kolejne 150.000 zł

 
Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali na sesji w dniu 27 września 2016 o przekazaniu kolejnych 150 tys. zł na granty sołeckie.
W ten sposób wsparcie finansowe uzyska kolejnych 31 projektów z terenów wiejskich, które znajdowały się na liście rezerwowej.

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielana jest pomoc finansowa z budżetu województwa łódzkiego w 2016 roku, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich
Lp. Jednostka samorządu terytorialnego Nazwa miejscowości, w której realizowany będzie projekt Kwota dotacji 
(w złotych)
1. Gmina Aleksandrów Łódzki Sanie 5 000,00
2. Gmina Dobryszyce Rożny 5 000,00
3. Gmina Stryków Stary Imielnik 5 000,00
4. Gmina Aleksandrów Ostrów  5 000,00
5. Gmina Poświętne Poświętne 5 000,00
6. Gmina Ostrówek Skrzynno 5 000,00
7. Gmina Zduńska Wola Ogrodzisko 5 000,00
8. Gmina Parzęczew Trojany 5 000,00
9. Gmina Lutomiersk Lutomiersk 5 000,00
10. Gmina Kiernozia Osiny 5 000,00
11. Gmina Andrespol Bedoń Wieś 5 000,00
12. Gmina Wieruszów Chobanin 2 160,00
13. Gmina Łask Orchów 5 000,00
14. Gmina Zduńska Wola Suchoczasy 5 000,00
15. Gmina Dobroń Barycz 5 000,00
16. Gmina Buczek Sycanów 5 000,00
17. Gmina Łęki Szlacheckie Podstole 3 500,00
18. Gmina Czerniewice Stanisławów Studziński 4 410,00
19. Gmina Oporów Mnich - Ośrodek 3 950,00
20. Gmina Sędziejowice Bilew 5 000,00
21. Gmina Drużbice Drużbice 5 000,00
22. Gmina Cielądz Cielądz 5 000,00
23. Gmina Brzeźnio Nowa Wieś 5 000,00
24. Gmina Rzgów Guzew - Babichy 4 972,50
25. Gmina Jeżów Jeżów 4 700,00
26. Gmina i Miasto Pajęczno Dylów Rządowy 5 000,00
27. Gmina Mniszków Prucheńsko Duże 4 368,35
28. Gmina Wartkowice Konopnica 4 995,00
29. Gmina Lubochnia Luboszewy 5 000,00
30. Gmina Zapolice Kalinowa 5 000,00
31. Gmina Stryków Nowostawy Górne 4 500,00
Suma 147 555,85

Pobierz załącznik: