Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Dotacje w roku 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.


Zarząd Województwa informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na 2020 rok, na ww. cel zostały zaplanowane środki w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów dotyczących realizacji zadań własnych gminy, zgłaszanych przez sołectwa tej gminy.


Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczania dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 190/20 z dnia 21 lutego 2020 r., zwanym dalej Regulaminem.


Wniosek o udzielenie ww. pomocy finansowej należy sporządzić na druku, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 18 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).


Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie trzy wnioski.


Składane wnioski powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 15 listopada 2020 roku.


Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wymagania dla projektów zostały określone w Regulaminie.

Zapraszamy do składania wniosków.

Informacji udziela:
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Przyrody i Promocji Żywności Wysokiej Jakości
Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98
Angelika Ekert tel. 42-663-35-74
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl