Dostosowanie decyzji odpadowych do nowych przepisów

środa, 12 lutego 2020

Art. 8 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), wprowadza zmianę terminu, w którym posiadacz odpadów jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.

Do 5 marca 2020 r., posiadacz odpadów, który przed 5 września 2018 r. uzyskał ww. zezwolenie/pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji do organu właściwego do wydania decyzji, wskazując we wniosku:

 1. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
 2. Maksymalną masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą  z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 3. Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
 4. Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach.Zgodnie z art. 14 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592), zwanej dalej ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, posiadacz odpadów do wniosku dołącza:

 1. operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach;
 2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach;
 4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
  1. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwo-lenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwa-rzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;
 5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  1. w stosunku do którego, w ostatnich 10 latach, wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  2. któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł - za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;
 6. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 7. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w terminie do 5 marca 2020 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów WYGASA!

W przypadku gdy prowadzący instalację posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów i nie złoży w terminie do 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę tego pozwolenia, pozwolenie WYGASA w zakresie gospodarowania odpadami!

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.