Dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych

wtorek, 20 września 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza dodatkowy podział środków budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1164/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

W dodatkowym podziale środków może wziąć udział Dotowany, który zawarł umowę o dofinansowaniu, wystąpił z pismem o dodatkowe środki oraz przedstawił ostateczny koszt zadania po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z zamówieniami publicznymi, w terminie 10 dni od daty opublikowania informacji o dodatkowym podziale środków budżetu województwa na stronie internetowej www.lodzkie.pl/rolnictwo. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo o dodatkowe środki wpłynęło do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.