Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Obwody łowieckie

Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów na podstawie art. 27 ustawy Prawo łowieckie dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu.
 


Kategoryzacja obwodów łowieckich
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie zespół powołany przez właściwy zarząd województwa dokonuje kategoryzacji obwodów łowieckich polnych lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadku obwodów leśnych. W skład zespołu wchodzą:

1. przedstawiciel zarządu województwa
2. przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
3. przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego
4. przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu

Kategoryzacji obwodów łowieckich dokonuje się na okres jego dzierżawy (10 lat)

W dniu 22 grudnia 2009 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie.
Uchwała Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

W dniu 26 października 2010 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr LXI/1687/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego


W dniu 24 stycznia 2012 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku
Uchwała Nr XX/367/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego  
W dniu 27 marca 2012 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku 
 Uchwała Nr XXII/420/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego
W dniu 26 lutego 2013 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku
 Uchwała Nr XXXIII/649/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
W dniu 31 marca 2014 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr XLV/836/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie.
Uchwała Nr XLV/836/14 Sejmiku Wojwództwa Łódzkiego

W dniu 24 lutego 2015 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr V/70/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie.
Uchwała Nr V/70/2015 Sejmiku Wojwództwa Łódzkiego

Wyrok nr II SA/Łd 398/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl