Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Łowiectwo - informacje ogólne

Wieloletnie łowieckie plany hodowlane
Na podstawie art. 8 ust. 3e Prawa łowieckiego wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego w uzgodnieniu z marszałkami województw i Polskim Związkiem Łowieckim.

Skracanie w uzasadnionych przypadkach okresów polowań
Na podstawie art. 44 ust. 2 Prawa łowieckiego Marszałek województwa jest uprawniony do skracania, w uzasadnionych przypadkach okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.

Określanie terminu zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych
Na podstawie art. 48 ust. 2 Prawa łowieckiego zarząd województwa określa termin zbioru danego gatunku roślin w danym regionie.

Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok
Na podstawie art. 22 ustawy o ochronie zwierząt pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów. Zezwolenie o którym mowa wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. W zezwoleniu ustala się warunki i sposób pozyskiwania zwierząt po uzyskaniu opinii starosty właściwego ze względu na miejsce pozyskiwania zwierząt. Powyższych przepisów nie stosuje się do zwierząt wolno żyjących (dzikich), których pozyskiwanie regulują odrębne przepisy. Zezwolenie wydaje się, a wydane cofa jeżeli:
• zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasobów genetycznych
• przemawiają za tym względy sanitarne

Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji
Na podstawie art. 22a ustawy o ochronie zwierząt pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji

Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie
Na podstawie art. 33a ust. 1 i 2 o ochronie zwierząt w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się działania mające na celu ograniczenie populacji tych zwierząt. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Polskiego Związku łowieckiego, określa w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl