Łowiectwo - informacje ogólne

Wieloletnie łowieckie plany hodowlane
Na podstawie art. 8c ust. 5 Prawa łowieckiego Wieloletni  łowiecki plan hodowlany jest sporządzany przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w uzgodnieniu z właściwymi marszałkami województw i Polskim Związkiem Łowieckim, po zasięgnięciu opinii właściwych izb rolniczych.

Skracanie w uzasadnionych przypadkach okresów polowań
Na podstawie art. 44 ust. 2 Prawa łowieckiego Sejmik województwa jest uprawniony w uzasadnionych przypadkach do skracania, w drodze uchwały, okresów polowań na terenie województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Określanie terminu zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych
Na podstawie art. 48 pkt 2 Prawa łowieckiego Sejmik Województwa określa terminy zbioru danego gatunku roślin w danym regionie.
Zezwolenia na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt łownych
Na podstawie art. 9a Ustawy Prawo łowieckie Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.

Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok
Na podstawie art. 22 ustawy o ochronie zwierząt pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów. Zezwolenie wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. W zezwoleniu ustala się warunki i sposób pozyskiwania zwierząt po uzyskaniu opinii starosty właściwego ze względu na miejsce pozyskiwania zwierząt. Powyższych przepisów nie stosuje się do zwierząt wolno żyjących (dzikich), których pozyskiwanie regulują odrębne przepisy. Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa jeżeli:
• zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasobów genetycznych
• przemawiają za tym względy sanitarne

Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji
Na podstawie art. 22a ustawy o ochronie zwierząt pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji

Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie populacji zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie
Na podstawie art. 33a ust. 1 i 2 o ochronie zwierząt w przypadku gdy zwierzęta stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej, dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Polskiego Związku łowieckiego, określa w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.