Zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny.

Podstawa prawna:

Art. 65, 65a – h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).

 

Warunki, jakie należy spełnić:

Określone w art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej po złożeniu pisemnego wniosku organizatora imprezy. Wniosek winien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Zezwolenie wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym, że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

a) w przypadku dróg różnej kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;

b) w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

a) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

b) rodzaj i nazwę imprezy,

c) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,

d) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

e) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw,

f) podpis organizatora imprezy lub jego przedstawiciela.

Organizator imprezy przesyła w terminie jak wyżej kopię wniosku wraz z dokumentami określonymi w art. 65a ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, przy czym sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy załatwić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie zawiłej – w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

opłata skarbowa 48 zł na konto Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
Tytuł opłaty:
Za wydanie zezwolenia na korzystanie z drogi w sposób szczególny.

 

Uwaga:

Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Sposób złożenia dokumentów:

 

Osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Departament Infrastruktury

al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź

 

Osoba/departament odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Departament Infrastruktury

Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej

pok. 419 (IV piętro)

tel. 042 663 31 42

tel. 042 663 37 05