Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Ogólny opis
Warunki, które należy spełnić:
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce;
2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie oraz złożył wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną może prowadzić działalność regulowaną objętą wnioskiem:
a) po uzyskaniu wpisu do rejestru potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem,
b) po upływie 14 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem – w przypadku gdy organ nie wydał zaświadczenia w wymaganym siedmiodniowym terminie.

Wymagane dokumenty

  1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest marszałek
    województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przedsiębiorcy zawiera następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada;
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
5) oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
6) imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.
2. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.
6. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

INFORMACJE O OPŁATACH:

opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wynosi 400 zł

Opłatę tę wnosi się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

BANK Pekao S.A. XI O/ŁÓDŹ
nr: 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

Tytuł wpłaty: „Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną”

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Po wpisaniu podmiotu do rejestru rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną marszałek województwa wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis.
  2. Dokonanie wpisu i wydanie zaświadczenia dokonywane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie Urzędu lub przekazany pocztą tradycyjną.


Sposób złożenia dokumentów

Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Osoby udzielające informacji:

Kamila Michałowicz
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 046

Paweł Długołęcki
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 205

Pozostałe informacje
W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.
Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną udostępniany jest przez Departament Infrastruktury.

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ()
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (.)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ()