Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru

Kogo dotyczy:
Przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.


Warunki, które należy spełnić:
Działalność w zakresie produkcji tablic może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
 1. posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;
 2. posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
 3. nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
 4. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
 5. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:
a)    firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
b)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
c)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);
d)    adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;
e)    podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.
 
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:
 • oświadczenie o posiadaniu certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi wraz z danymi umożliwiającymi  jego identyfikację
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
  - przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną
  - osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej
 • oświadczenie następującej treści:
  "Oświadczam, że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  - posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej."

Oświadczenie o niekaralności składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Oświadczenie powinno również zawierać:
 • firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


Opłaty i sposób ich wnoszenia
Brak opłaty skarbowej za wpis do rejestru
Zgodnie z  ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Osoby udzielające informacji:

Kamila Michałowicz
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 046
Paweł Długołęcki
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
ul. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 205


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym .
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców