Ewidencja Egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem na rok 2024

Egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem, zwane dalej „egzaminami weryfikacyjnymi”, odbędą się w:

 1. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 18, w dniach 26 – 28 kwietnia 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw: dolnośląskiego, kujawsko–pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
 2. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie, ul. Bieławin 2a, w dniach 10 – 12 maja 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego;
 3. Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 21 – 23 czerwca 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
 4. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie, ul. Okrężna 2F, w dniach 5 – 7 lipca 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 5. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, w dniach 30 sierpnia – 1 września 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
  z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego;
 6. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, w dniach 13 – 15 września 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
 7. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie, ul. Towarowa 17, w dniach 25 – 27 października 2024 r., dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z wszystkich województw.

W miejscach i terminach określonych w pkt 1 – 6 powyżej, przeprowadzone będą: egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

W miejscu i terminie określonym w pkt 7 powyżej, przeprowadzone zostaną egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem oraz część teoretyczna egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość wyznaczenia terminu egzaminu weryfikacyjnego dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora z województwa innego niż przypisane do danego ośrodka ruchu drogowego.

Wyznaczenie dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 1, uniemożliwi wyznaczenie mu terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 2 i na odwrót.

Wyznaczenie dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 3, uniemożliwi wyznaczenie mu terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 4 i na odwrót.

Wyznaczenie dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 5, uniemożliwi wyznaczenie mu terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 6 i na odwrót.

Niniejszy plan może ulec zmianie.

 

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin
w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r., w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2023 r., poz. 2324) na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego 
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy. 

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,  

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

Zasady uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów

Minister Infrastruktury jest odpowiedzialny za organizację egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem.

Wszelką korespondencję w sprawie egzaminu prosimy kierować na adres:
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Kontakt do Komisji:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
            Zakres egzaminu                                                   Opłata egzaminacyjna (w zł)
                         za część teoretyczną                                        za część praktyczną
Prawo jazdy kategorii A                                         100                                                       200
Prawo jazdy kategorii B                                         100                                                       250
Prawo jazdy kategorii C lub D                                         100                                                       300
Pozwolenie                                         100                                                       150
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub drogą pocztową.

UWAGA;

Oryginały przesłanych dokumentów, po weryfikacji, zostaną odesłane pocztą zwrotną.

W przypadku prawa jazdy istnieje możliwość przesłania kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów jest do pobrania na niniejszej stronie.Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
pokój 405
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
 1.   Piotr Janiszewski               042/663-31-71; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2.   Paweł Michałus                 042/663-31-70; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.   Tomasz Zach                     042/663-31-70; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Postępowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego:
 1. Dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50 zł - tytuł  "wpis do ewidencji egzaminatorów",
  nr rachunku 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.
   
 2. W przypadku konieczności wydania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach egzaminacyjnych, egzaminator dokonuje dodatkowo opłaty w wysokości 17 zł - tytuł " wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach",
  Urząd Miasta Łodzi, Bank Pekao S.A. nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tryb odwoławczy w przypadku wydawanych decyzji administracyjnych:
 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. Odmowa skierowania na egzamin weryfikacyjny;
 3. Odmowa unieważnienia egzaminu państowego na prawo jazdy;
 4. Skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa;
 5. Unieważnienie egzaminu państwowego;
 6. Postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Od ww. decyzji i postanowień, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.
 
Pobierz załącznik: