Zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

 

Warunki, jakie należy spełnić:

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wg warunków określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku oraz 4 egzemplarzy projektu.

Do projektu winny być dołączone opinie:

a) komendanta wojewódzkiego Policji,

b) zarządu drogi.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, przy czym sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy załatwić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie zawiłej – w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Opłat nie pobiera się.


Sposób złożenia dokumentów:

Osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

Departament Infrastruktury

Al. Piłsudskiego 12

90-051 Łódź


Osoba/departament odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Sylwia Drozdowska,
Monika Kuźmicka - Szczech.

Departament Infrastruktury

Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej

pok. 419 (IV piętro)

tel. 042 663 31 42

fax 042 663 31 41