WRDS o Strategii Rozwoju i Centralnym Porcie Komunikacyjnym

piątek, 20 września 2019
W czwartek 19 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Plenarne WRDS. Miejscem obrad była siedzibia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 
Pierwszym tematem posiedzenia była Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 roku. Założenia tego istotnego dla naszego regionu dokumentu i stan pracy nad nim przedstawiła Anna Szymańska z Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Punktem wyjścia do dyskusji były zawarte w strategii diagnoza stanu województwa oraz wyzwania i najważniejsze cele na najbliższe lata. Wśród nich jest m.in. nowoczesna, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, obywatelskie społeczeństwo równych szans oraz atrakcyjna i dostępna przestrzeń. Jako mocne strony wymieniono położenie województwa, rolnictwo i związane z nim przetwórstwo, ale przede wszystkim potencjał energetyczny oparty na kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Istotnym celem strategii ma być zrównoważony rozwój. Jednym z ważniejszych wyzwań jest zredukowanie ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
Biorący udział w dyskusji ocenili diagnozę jako trafną. Za ważne kwestie uznali jakość kształcenia w uczelniach wyższych i ich atrakcyjność nie tylko dla absolwentów szkół średnich z regionu, jakość usług medycznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- Serdecznie dziękuję za tę dyskusję oraz za to, że mogliśmy zaprezentować, na jakim etapie jest praca nad tym istotnym dokumentem – podsumował marszałek Grzegorz Schreiber. – Bardzo zależy mi na tym, aby strategia była jak najlepsza dla naszego województwa. Żeby nie trafiła do szuflady, a była żywym dokumentem, nad którym będziemy się wszyscy pochylać i pilnować, by była rzeczywiście realizowana. To ma być strategia zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, mają na niej skorzystać wszystkie miasta. Łódź jest bardzo ważna i powinna mieć szczególne miejsce w strategii, ale jest jednym z miast województwa. A nam zależy na tym, żeby wszystkie miasta dostały szansę rozwoju, szczególnie te, które zostały zaniedbane i straciły pozycję społeczną.

Kolejnym punktem posiedzenia WRDS był wpływ budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego pomiędzy Łodzią a Warszawą na społeczno-gospodarczą sytuację województwa łódzkiego. Założenia i stan realizacji tej kluczowej dla naszego regionu i kraju inwestycji przedstawił Aleksander Wołowiec, ekspert w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. CPK w Ministerstwie Infrastruktury.
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tysięcy hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo około 100 milionów.
W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w sąsiedztwie portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Podróż koleją z Łodzi do CPK trwałaby 25 minut, do Warszawy - 42 minuty, do Poznania i Wrocławia niewiele ponad godzinę. Do Białegostoku i Lublina pociągi mają jechać około 2 godzin. Plany zakładają, że do 2030 roku powstanie 300 km tras Kolei Dużych Prędkości. To ważne dla naszego województwa, bo dużo szybciej będzie podróżować pociągiem z większości miast regionu do stolicy województwa.

- Region łódzki jest bezpośrednim beneficjentem koncepcji CPK – mówił z kolei Michał Leszczyński, dyrektor Biura Nieruchomości i Zagospodarowania przestrzennego w Ministerstwie Inwestycji. – Jako przykład podam branżę logistyczną, która już bardzo szybko się rozwija, a region łódzki jest pod tym względem bardzo konkurencyjny. Ale te efekty nie kończą się na branży logistycznej. Ważnym czynnikiem jest metropolizacja, dzięki której w Łodzi i regionie będą mogły się lokować siedziby dużych firm. To największy efekt CPK, o który się powinno walczyć. Infrastruktura, którą planujemy zbudować wokół portu będzie silnie oddziaływać na Łódź i region łódzki.
- Bardzo się cieszę z tej informacji - zauważył Marcin Kosiorek, starosta łowicki. - Powiat łowicki i skierniewicki będą najbliżej tej strefy oddziaływania. Ważne jednak, by konsultować z nami kierunki działań. Żebyśmy mogli opracować plan kształcenia kadr, które będą pracować w Centralnym Porcie Komunikacyjnym i przygotować lokalny biznes, by mógł skorzystać z szans, jakie daje CPK.
Na zakończenie uczestnicy posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zwiedzili odkrywkę węgla brunatnego Szczerców.

Następne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
odbędzie się 24 października br. a tematem będą : "Wektory rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego."