Konferencja pn. „Tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego terenów zieleni w przestrzeni publicznej wraz z bazami edukacyjnymi”, 17 października 2022, Uniejów.

czwartek, 20 października 2022

W związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i prowadzenia działań na rzecz rozwoju zielonej gospodarki, Departament Klimatu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wspólnie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego współorganizował w dniu 17 października 2022 r. w Uniejowie Konferencję pn. „Tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego terenów zieleni w przestrzeni publicznej wraz z bazami edukacyjnymi”.

Głównym założeniem Konferencji było uświadomienie uczestnikom niezwykłej roli, jaką odgrywają w przestrzeni publicznej odpowiednio zagospodarowane zielone strefy, które poza spełnianiem funkcji ekologicznej i estetycznej, mogą stać się miejscem integracji społeczności lokalnej, stanowiąc jednocześnie terytorium spotkań towarzyskich, wypoczynku, uprawiania sportu czy zawierania nowych znajomości.

Podczas Konferencji, prowadzący ją eksperci przedstawili szereg rozwiązań, których zastosowanie może widocznie przyczynić się do przekształcania, często mało przyjaznych publicznych przestrzeni, w zielone enklawy. Uczestnicy w trakcie trzech sesji mieli okazję posłuchać m.in. o dobrych praktykach wspierania bioróżnorodności w zurbanizowanej przestrzeni czy prawnych uwarunkowaniach ochrony terenów zielonych w miastach.

Pan Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zapoznał zgromadzonych z ofertą WFOŚ w zakresie wsparcia finansowego w tworzeniu w przestaniach publicznych terenów zielonych. Wskazał, które instytucje mogą wnioskować o dofinansowanie i na co konkretnie wydatkowane mogą zostać środki.  

Podejmując działania mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych i uczynienie z nich miejsc, w których współegzystencja mieszkańców z przyrodą będzie przebiegać w sposób niezakłócony, z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera powstał projekt pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Pani Zofia Szymańska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Turystyki przedstawiła główne założenia projektu, w ramach którego 22 jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, otrzymały pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Dotacje przeznaczona zostały m.in. na tworzenie i rewitalizację parków, ogrodów i skwerów, a także miejsc przyjaznych owadom i ptakom czy realizację ogrodów sensorycznych. Jednocześnie zachęcono mieszkańców i samorządowców do zgłaszania takich ogólnodostępnych zielonych przestrzeni, które wyróżniają się walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Najpiękniejsze ze zgłoszonych miejsc otrzymają Certyfikat „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” i zostaną objęte przez Województwo Łódzkie działaniami promocyjnymi.

W dobie postępującej urbanizacji, rozwoju przemysłu i wszechobecnej „betonozy”, warto zwrócić uwagę na rolę, jaką w publicznej przestrzeni pełnią rozwiązania proklimatyczne.  Wystąpienia prelegentów i trafny dobór tematów, pozwoliły zebranym dobitnie uświadomić sobie fakt, że ludzie są częścią przyrody i to z nią powinni zgodnie dzielić wspólną przestrzeń, a jako samorządowcy odpowiedzialni za działania planistyczne - tej idei koegzystencji przestrzegać.