Skarbnik Województwa Łódzkiego

Michał Miazek

al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

tel. (+42) 663 35 00

fax (+42) 663 35 02

Skarbnika województwa (głównego księgowego budżetu województwa) powołuje i odwołuje sejmik województwa na wniosek marszałka województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie pieniężne, uczestniczy w pracach oraz obradach sejmiku i zarządu głosem doradczym, dokonuje okresowych analiz budżetu województwa i na bieżąco informuje zarząd o przebiegu jego wykonania.