facebook
Menu

Rozstrzygnięcie konkursu – turystyka i krajoznawstwo

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 377/17 z dnia 29 marca 2017 r.  rozstrzygnął drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Lista oferentów, którzy otrzymali dotacje znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały nr 377/17. Lista ofert, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym znajduje się w załączniku nr 2.
 Zgodnie z zasadami konkursu w przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji.
 
W ramach korekty oferent  nie może zmniejszyć wysokości zaoferowanego wkładu własnego finansowego. Korektę należy złożyć w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 91-855 Łódź w terminie do 6 kwietnia 2017 r. (niezależnie od daty stempla pocztowego).
Wraz z korektą kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania ( jeżeli dotyczy) należy złożyć następujące dokumenty i informacje, niezbędne do sporządzenia umowy:
 
1. Statut organizacji
2. Wypis z KRS lub wypis z ewidencji
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania organizacji ( jeżeli dotyczy )
4. Nr rachunku bankowego do wypłaty dotacji
5. Imiona i nazwiska oraz nr PESEL osób, które będą podpisywać umowę.
 
Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (oferentów).
 
W załączniku formularz do sporządzenia korekty kosztorysu.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl