Zarząd Województwa Łódzkiego uzyskał absolutorium i wotum zaufania

piątek, 24 czerwca 2022

Przy 18 głosach za, 14 przeciw i 1 wstrzymującym radni Sejmiku Województwa Łódzkiego udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego za 2021 rok. Takim samym rezultatem zakończyło się głosowanie nad wotum zaufania. To ważny wyraz politycznej akceptacji polityki Zarządu WŁ, zwłaszcza, że ostatni rok nie należał do łatwych. - COVID-19 miał wpływ na wszystko, co robiliśmy - na stan naszego zdrowia, na rozwój gospodarki, na rozwój turystyki - mówił marszałek Grzegorz Schreiber.

Sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa Łódzkiego już za nami. To jedno z najważniejszych spotkań radnych w roku. Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok poprzedziła debata na temat raportu o stanie województwa, który przedstawił marszałek.

- To był bardzo trudny czas, ale dzięki sprawnym działaniom, dzięki szybkim decyzjom i reagowaniu na pojawiające się potrzeby, ani na chwilę nie wypadliśmy z biegu – mówił Grzegorz Schreiber. - Przez cały ten czas, ścigając się z pandemią, byliśmy krok przed nią. Dlatego w Łódzkiem nie zabrakło miejsc w szpitalach, nie zabrakło leków, środków do dezynfekcji, nie zabrakło sprzętu ratującego życie.

Marszałek szczegółowo opowiadał o zmaganiach z pandemią i kolejnymi lockdownami, podkreślając przy tym ścisłą współpracę z rządem i wojewodą w tym zakresie. - Nasza współpraca była również widoczna przy wyznaczaniu szpitali i oddziałów covidowych, działaniach szpitala tymczasowego, zakupu sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia ludzi – dodał.

Przeciwdziałanie COVID-19 i walka ze skutkami pandemii wiązała się z dużymi nakładami finansowymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 realizowane były zadania poświęcone przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, nakierowane na zadania związane ze służbą zdrowia. Wartość projektów wyniosła 189,9 mln zł, a dofinansowanie unijne 161,4 mln zł. W ramach tych działań kupowany był sprzęt medyczny, karetki i środki ochrony indywidualnej, realizowane było też wsparcie medyczne i rehabilitacyjne dla mieszkańców województwa po przebytej chorobie COVID-19.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o opiece psychiatrycznej, która zwłaszcza w tym trudnym pandemicznym czasie była i jest kwestią priorytetową. Dlatego nie dość, że pieniądze z budżetu województwa dofinansowały modernizację oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Warcie, to w 2021 rozpoczęliśmy działania zmierzające do otwarcia, działającego już dziś, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Przystań „ przy Mielczarskiego w Łodzi. 

Do zeszłorocznych sukcesów bez wątpienia trzeba zaliczyć kolejne kroki na drodze do likwidacji białych plam na komunikacyjnej mapie województwa. To między innymi dalszy rozwój siatki połączeń autobusowych. Dzięki wsparciu rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 r. w województwie łódzkim realizowaliśmy już 39 linii autobusowych, a autobusy wojewódzkie docierały do 120 spośród 177 gmin na terenie Łódzkiego.

Podsumowując 2021, nie możemy zapomnieć o wielu inwestycjach w drogi i kolej, ale także o Polskim Ładzie, z którego nasz samorząd otrzymał 94 mln na kluczowe inwestycje.

Miniony rok wypełniały też prace nad Kontraktem Programowym dla Województwa Łódzkiego, bo od niego zależy zakres wsparcia z pieniędzy unijnych przewidzianych dla naszego województwa. Już wiemy, że w tej nowej perspektywie pieniędzy dla łódzkiego jest więcej niż początkowo zakładaliśmy - ponad 2,7 mld euro.

Sejmik przyjął sprawozdania finansowe i z wykonania budżetu za ubiegły rok. Komisja rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych Sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie oba dokumenty. Ostatecznie po dyskusji i wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych klubów w SWŁ, radni udzielili absolutorium Zarządowi WŁ z marszałkiem Schreiberem na czele.

Radni województwa podjęli dziś szereg innych ważnych decyzji, m.in. w sprawie udzielenia z budżetu województwa pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „Samorząd przyjazny rodzinie 2022”; także w sprawie dofinansowania zadań samorządów związanych z renowacją zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy („Renowacja zbiorników wodnych”) oraz w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski – Ogrody przyjazne naturze”. Zdecydowali także o pomocy finansowej dla samorządów Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w 2022 rok (II nabór).

Przegłosowany został cykl uchwał dotyczących programów ochrony środowiska przed hałasem m.in. dla terenów położonych wzdłuż dróg krajowych, dróg wojewódzkich czy tych poza aglomeracjami.

Poza tym nasi radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, w szczególności obwodom partnerskim województwa łódzkiego (Winnickiemu, Czerniowieckiemu, Wołyńskiemu i Odeskiemu).

Do porządku obrad czwartkowej sesji wprowadzono także uchwały dotyczące programów „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”, również one uzyskały akceptację radnych.  

 

Wszystkie uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik - tutaj!

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na - tutaj!

 

as

fot. Dawid Przybylak/Adam Staśkiewicz