Będą doradzać w sprawie organizacji pozarządowych

piątek, 23 września 2022

Na pierwszym posiedzeniu V kadencji spotkała się w piątek 23 września Wojewódzka Rada Dialogu Pożytku Publicznego. Nominacje dla członków Rady wręczył członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Łódzkiego jest powołana do konsultowania i opiniowania współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Może wyrażać opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Rada może powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych, zlecać przeprowadzanie badań i opracowanie ekspertyz związanych z realizacją zadań.

- Organizacje pozarządowe są naturalnym partnerem samorządu w realizacji misji i celów, do jakich zostaliśmy powołani. Państwa opinie i doradztwo w nakreślaniu wizji rozwoju regionu jest dla nas niezwykle cenne – mówił na inauguracyjnym posiedzeniu Robert Baryła.

WRDPP składa się z 26 członków. 14 z nich reprezentuje organizacje pozarządowe, pozostali są przedstawicielami wojewody, sejmiku i marszałka.