62 sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

wtorek, 14 listopada 2023

Obrady dotyczyły przebiegu drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023 – 2027.  O procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków  składanych przez LGD  pytali wnioskodawcy zwołania sesji -  radni z klubów Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.  Obawy wnioskodawców związane były z  powstaniem nowych, konkurencyjnych wobec dotychczasowych  Lokalnych Grup Działania oraz procedurą przyjmowania i rozpatrywania wniosków konkursowych.

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Andrzej Górczyński – członek zarządu województwa odpowiedzialny
za rolnictwo oraz pracownicy Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizujący zadania związane z konkursem.

Wcześniej Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz Schreiber podkreślił potrzebę dialogu
i zaapelował do radnych, aby dyskusja oraz próba włączenia w nią uczestniczących w postępowaniu konkursowym podmiotów nie stanowiła wywarcia presji na komisję konkursową i nie stała się podstawą do późniejszych odwołań dla nieuczestniczących w dzisiejszej debacie LGD.

Zgodnie z definicją przyjętą przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, Lokalne Grupy Działania:

„są rodzajem partnerstwa terytorialnego, powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności.

W Polsce są 324 lokalne grupy działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER”

Na początku sesji dwie spośród trzech radnych Elżbieta Nawrocka (PSL) oraz Beata Ozga-Flejszer (PiS), które objęły mandat po wybranych do sejmu dotychczasowych radnych, złożyły ślubowanie. Trzecia nowa radna, Paulina Ciepłucha (KO), nie była dzisiaj obecna. Ślubowanie złoży na pierwszej sesji, w której weźmie udział.

W obradach 62 sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego uczestniczył senator Krzysztof Kwiatkowski.

 

 

 

 

(wj) zdjecia Tomasz Grala