facebook
Menu

Rozstrzygnięcie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

Informacje dotyczące złożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania
Zgodnie z pkt.12 ogłoszenia konkursowego w przypadku kiedy oferent otrzyma mniejszą kwotę wnioskowanej dotacji  zobowiązany jest do złożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie przyznanej kwoty dotacji.
UWAGA !Korektę należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8  w terminie do dnia 
6 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00  .Liczy się data wpływu do Departamentu  ( niezależnie od daty stempla pocztowego ). Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z przyznanej dotacji. W przypadku złożenia korekty zawierającej błędy lub braki oferent wzywany jest do jej poprawy lub uzupełnienia. Brak poprawy lub uzupełnienia złożonej korekty w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia lub poprawy jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl