Szkody łowieckie

Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:


Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) oraz w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. (Dz.U. z 2019 r., poz. 776)

Procedurę dochodzenia odszkodowań rozpoczyna się od ustalenia, czy straty dokonane w uprawach przez zwierzęta łowne miały miejsce na obszarze obwodu łowieckiego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy prawo łowieckie obwód łowiecki definiowany jest jako obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Na mocy art. 24 powyższej ustawy obwody dzielą się na:

  • obwody łowieckie leśne (grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru)
  • obwody łowieckie polne (grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru)

Na mocy art. 26 w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:

  1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
  2. tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich;
  3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;
  4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.


W momencie kiedy szkoda została wyrządzona na gruntach rolnych dzierżawionych przez koło łowieckie lub będących w zarządzie Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ). Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
W związku z art. 48 Prawa łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3)
posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
7) za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:
a) w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo

b) w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
c) zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

 

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
Na mocy art. 50 ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach:

  • 1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa
  • 2) obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa

 

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wymienione w art. 46 ust. 1 pkt 1 w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich:
Na mocy art. 50 ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wymienione w art. 46 ust. 1 pkt 1 w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje zarząd województwa.

Uchwała nr XII/175/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia terminów zakończenia okresów zbiorów roślin uprawnych w Województwie Łódzkim

 

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione:
Na mocy art. 126 ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:

1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;
 
2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
 
3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
 
4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
 
5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
 
Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w art. 126 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.
 
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.