Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Szkody łowieckie

Procedura ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne:

Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) oraz w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań w uprawach i płodach rolnych. (Dz.U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272)

Procedurę dochodzenia odszkodowań rozpoczyna się od ustalenia, czy straty dokonane w uprawach przez zwierzęta łowne miały miejsce na obszarze obwodu łowieckiego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy prawo łowieckie obwód łowiecki definiowany jest jako obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej. Na mocy art. 24 powyższej ustawy obwody dzielą się na:
 • obwody łowieckie leśne (grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru)
 • obwody łowieckie polne (grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni tego obszaru
Na mocy art. 26 w skład obwodów łowieckich nie wchodzą:
 1. parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania
 2. tereny w granicach administracyjnych miast: jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich:
 3. tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
 4. budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

W momencie kiedy szkoda została wyrządzona na gruntach rolnych dzierżawionych przez koło łowieckie lub będących w zarządzie Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ). Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
W związku z art. 48 Prawa łowieckiego odszkodowanie nie przysługuje:
 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegającym szkodom;
 4. za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy;
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
Na mocy art. 50 ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach:
 • obwodów łowieckich leśnych odszkodowanie wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa
 • obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa
 •  
Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wymienione w art. 46 ust. 1 pkt 1 w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich:
Na mocy art. 50 ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wymienione w art. 46 ust. 1 pkt 1 w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje zarząd województwa.
Uchwała nr XII/175/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia terminów zakończenia okresów zbiorów roślin uprawnych w Województwie Łódzkim

Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione:
Na mocy art. 126 ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
 • < >żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym;wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;rysie – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl