Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.!

Formularze wniosków o płatność.

Formularze wniosków o płatność dla poszczególnych działań PROW 2007–2013 w formacie archiwum ZIP.
 
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich przypomina, że – zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 08.07.2008 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 /Dz.U.2008.138.868 z poźn. zm./ – wniosek o płatność należy złożyć bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa. Jednocześnie, zgodnie z § 7 ust. 1 umowy przyznania pomocy, beneficjenci są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą beneficjenta, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa. Nie należy zatem składać wniosków o płatność za pośrednictwem poczty, kurierem lub na biuro podawcze.
 
Konieczność bezpośredniego składania wniosku o płatność wiąże się z koniecznością dostarczenia i odbioru składanych wraz z wnioskiem oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty te oznaczane są przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego, przyjmującego wniosek, pieczęcią Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, a następnie kopiowane, zaś kopie poświadczane są za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów zwracane są beneficjentowi niezwłocznie – w dniu złożenia wniosku o płatność lub uzupełnienia do wniosku.
Niezastosowanie się do wymogu złożenia wniosku o płatność osobiście i bezpośrednio może spowodować różne komplikacje – w głównej mierze dla samego beneficjenta; może np. uniemożliwić składanie ewentualnych uzupełnień /wyjaśnień w zakresie załączonych dokumentów.
 
Uwaga! Powyższe zasady dotyczą również beneficjentów pozostałych działań, których wdrażaniem zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (z wyjątkiem działania 431).
 
 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów
<kliknij tutaj>
 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
<kliknij tutaj>
 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
<kliknij tutaj>
 
Odnowa i rozwój wsi
<kliknij tutaj>
 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
<kliknij tutaj>
„Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja". Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zmiany w Instrukcji powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971).”
 
Wdrażanie projektów współpracy
<kliknij tutaj>

Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju - małe projekty
<kliknij tutaj>
 
 
Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju – odnowa i rozwój wsi
<kliknij tutaj>
 
Wsparcie przygotowawcze
<kliknij tutaj>

Więcej szczegółów w zakładkach dla poszczególnych działań.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl