Menu

Rada Gospodarcza Województwa Łódzkiego


 Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 roku Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (Monitor Polski z 2013 poz. 73) jak również analiza krajowych dokumentów programowych w tym rekomendacji wynikających z „Narodowego Programu Foresight Polska 2020” jednoznacznie wskazuje, że jednym z podstawowych zadań samorządu województwa w zakresie podnoszenia gospodarczej konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej jest integracja regionalnych środowisk gospodarczych oraz pełnienie roli koordynatora instrumentów wsparcia przedsiębiorczości.
Mimo podejmowanych działań, nie udało się w regionie wypracować trwałych powiązań pomiędzy podsystemami: badawczo-naukowym, gospodarką  i administracją. Działania interesariuszy koncentrują się w szczególności na tworzeniu powiązań w ramach poszczególnych podsystemów. Struktura gospodarcza regionu składa się wciąż z trzech niezależnych od siebie i  niewspółpracujących ze sobą podstruktur: instytucji wsparcia i administracji samorządowej, jednostek naukowo-badawczych i biznesu.
 Idea powołania Rady Gospodarczej wynika z przekonania o konieczności przyjęcia przez Urząd Marszałkowski funkcji aktywnego koordynatora procesów gospodarczych w regionie. Prezentowana koncepcja stanowi etap wstępny prac i pokazuje jeden z możliwych wariantów wzmocnienia oddziaływania Urzędu Marszałkowskiego, jako organu wykonawczego samorządu województwa.
 Rada będzie stanowić filar doradczy o charakterze nieformalnym, skupiająca przedstawicieli biznesu pracujących na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Jej rolą będzie:
·         wypracowanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego
·         opiniowanie działań podejmowanych przez Samorząd Województwa w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego i innowacji,
doradztwo w zakresie bieżących i strategicznych działań w obszarze gospodarki,
·         inicjowanie za pośrednictwem Samorządu Województwa realizacji projektów i innych działań wspierających rozwój gospodarczy regionu,
·         prezentowanie stanowiska środowiska biznesu wobec działań podejmowanych przez Samorząd Województwa,
Rada zbiera się co najmniej raz na 6 miesięcy na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego.
 Udział w Radzie jest dobrowolny. Członków powołuje i odwołuje Marszałek Województwa aktami nominacji. Powołanie dotyczy konkretnej osoby a nie pełnionej przez nią funkcji.
 
Pełny skład Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego

Skład Rady Gospodarczej:
Wiesław Antoniak
Urodził się 11 lutego 1947 roku w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie).
W 1973 roku ukończył studia na wydziale matematyczno-fizyczno-chemicznym – kierunek fizyka, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracował w szkole jako nauczyciel fizyki i chemii do 1992 roku w Kostrzynie nad Odrą, Gorzowie Wielkopolskim i Kutnie.
W 1992 roku wygrał konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie i pełnił tę funkcję do 1994 roku.
W latach 1994 – 1998 był zastępcą prezydenta miasta Kutno.
W 1996 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Studiów Samorządowych.
Od 2000 roku podjął pracę w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie na stanowisku dyrektora biura, a w 2009 roku został wybrany na Prezesa Izby (funkcję tę pełni nadal).
W 2002 roku ukończył kurs, ze zdanym egzaminem, dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i kursy dla pracowników Izb w ramach programu CAPE.
W 2008 roku ukończył kurs z budowania postaw antykorupcyjnych polskich przedsiębiorców. 
 Krzysztof T. Borkowski
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Pracę zawodową rozpoczął w przemyśle papierniczym w zakładach w Kwidzynie, Świeciu i Kostrzynie jako mistrz na produkcji.
Po powrocie do Łodzi ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, które przekonały go do obrania kariery menedżerskiej. Siedem lat kierował Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Zabawkarstwa w Łodzi. Obecnie, od ponad dwudziestu lat, związany jest z przemysłem farmaceutycznym. Przez 16 lat kierował Zakładami Farmaceutycznymi Polfa – Łódź SA. Współzałożyciel i wieloletni członek władz Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED. Aktywnie wspiera działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Business Centre Club, gdzie pełni funkcję wiceprezesa oraz od kilkunastu lat jest kanclerzem Loży Łódzkiej BCC.
Jest wieloletnim działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Finansowej PCK oraz wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK.
Krzysztof Garbacz
Dyrektor zarządzający Regionem Łódzkim w PKO Banku Polskim, największym banku w Polsce i jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Siła Banku opiera się na trzech silnych filarach: detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Priorytetem w zarządzaniu i rozwoju segmentu detalicznego jest zapewnienie kompleksowej oferty usług bankowych, zaspokajających zarówno potrzeby kredytowe, jak i depozytowo-rozliczeniowe.
 Krzysztof Garbacz specjalizuje się w zarządzaniu dużymi zespołami sprzedażowymi, projektowaniu i wdrażaniu zmian w obszarze organizacyjnym i kadrowym służących osiąganiu celów finansowych i biznesowych. Wielokrotnie uczestniczył w przygotowywaniu i wdrażaniu strategicznych projektów i pilotaży.
Ukończył kierunek bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu  oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego.
Po zakończeniu studiów pracował w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela. Od 18 lat związany z bankowością, gdzie budował swoją drogę zawodową pracując na wielu stanowiskach w oddziale banku.
W latach 2000 – 2010 był Dyrektorem Regionalnym w Banku Pekao SA zarządzając siecią sprzedaży podległych oddziałów kolejno w regionach: łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim.
 Od 2010 roku - Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Łodzi w PKO Banku Polskim. Odpowiada za wdrażanie i realizację strategii Banku w zakresie sprzedaży produktów PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej Banku dla klientów detalicznych oraz małych i średnich firm, osiągając z podległym zespołem znaczące sukcesy. Kieruje regionem i nadzoruje bezpośrednio dyrektorów oddziałów Banku. Zarządza rozległą siecią pracowników wspierając ich rozwój zawodowy, budując efektywne sprzedażowo zespoły.  Reprezentuje PKO Bank Polski na lokalnym rynku w zakresie prowadzonej działalności wobec władz lokalnych i instytucji.
 Aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim organizując wspólne przedsięwzięcia biznesowe dla klientów oraz studentów. Uczestniczy w pracach  Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ. Aktualnie jest mentorem w  programie mentoringowym dla najzdolniejszych studentów w ramach projektu Absolwent VIP.  
Jest także członkiem Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, współpracuje przy opracowaniu strategii wspierania innowacji i gospodarczego rozwoju regionu. Uczestniczył w pracach nad projektem „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, jako członek Komitetu Sterującego.
 
 Michał Haze
ur. 1 września 1969 r. – łodzianin z urodzenia i zamiłowania
filolog, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
- handlowiec, menedżer, współtwórca jednej z ogólnopolskich specjalistycznych sieci handlowych, właściciel salonów firmowych MIKOMAX w Łodzi, Rzeszowie i Bydgoszczy
- od 2007 roku Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, aktywnie działający na rzecz przedsiębiorców, członek klubu 500
i Regionalnej Izby Budownictwa
- zaangażowany w akcje na rzecz lokalnej społeczności zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu
- zwolennik idei rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce, animator działań na rzecz konsolidacji lokalnych środowisk biznesowych – „O sile danej społeczności stanowią nie tylko ludzie przedsiębiorczy, ale także ich zdolność do zorganizowanego współdziałania z tą społecznością.”
 Jadwiga Kaczorowska
ur. 21 czerwca 1950 r. w Łodzi.
Absolwentka XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. W 1971 r. ukończyła Pomaturalne Studium Zawodowe o kierunku budowlanym, a także w latach 1975-1979 studiowała Geografię na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi.
Od 1999 r. pełniła funkcję dyrektora biura oddziału Łódź – Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
W 2005 r. została dyrektorem biura Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi. W 2010 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi i pełni ją do tej pory.
 Marcin Kozakiewicz
Prof. UM w Łódź Marcin Kozakiewicz jest absolwentem Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi (1993). Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii w wieku 26 lat, stopień zaś doktora habilitowanego w wieku 35 lat za pracę pt. „Ocena wyników leczenia ubytków kości z zastosowaniem materiałów kościozastępczych w chirurgii stomatologicznej”. Rozprawę tę uznano za najlepszą spośród prac habilitacyjnych reprezentujących dyscypliny zabiegowe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Nagroda im. prof. Mariana Stefanowskiego za rok 2005.
Brał udział w projektach badawczych, będąc członkiem zespołów wykonawczych i kierownikiem prac. Jest ekspertem Komisji Europejskiej ds. Implantologii Stomatologicznej oraz Standaryzowanego Wewnątrzustnego Obrazowania Radiologicznego. Ma specjalizację z chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.
Kształcił się w ośrodkach naukowych w Japonii i Włoszech. W roku 2001 wygłosił w Japonii cykl wykładów na temat stosowania materiałów kościozastępczych w chirurgii jamy ustnej. Organizował i prowadził liczne kursy doskonalące.
Kierunki pracy naukowej: implantologia szczękowo-twarzowa oraz nowoczesne techniki obrazowania w medycynie.
Jest autorem lub współautorem 114 artykułów czasopismach specjalistycznych, a także 3 patentów, 12 wniosków patentowych i 107 referatów naukowych.
Marcin Kozakiewicz jest członkiem European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, International Association of Dentomaxillofacial Radiology, Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
 Jerzy Romański
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doradca marketingowy i konsultingowy, przedsiębiorca i ekspert rynkowy, wydawca. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami z licencją zarządcy. Prezes Zarządów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Przedsiębiorców w Łodzi i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rzgowa, reprezentujących interesy kilkunastu tysięcy firm krajowego sektora MŚP, działających na terytorium Unii Europejskiej i poza nią. Prezes Zarządu Łódzkiej Federacji Kupieckiej, reprezentującej interesy środowiska kupieckiego Łodzi i regionu łódzkiego. Członek Komitetu Koordynacyjnego Porozumienia Przedsiębiorców w Warszawie. Zwolennik uczciwej konkurencji rynkowej i przestrzegania prawa, pełnej podmiotowości przedsiębiorców oraz partnerskiej współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi.
 Witold Świtkowski
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. F Fabianiego w Radomsku (klasa o profilu matematyczno – fizycznym) oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Budownictwa. Z budownictwem nierozerwalnie związany od ponad trzydziestu lat.
Własną działalność gospodarczą jako współwłaściciel firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „WIKTOR” sp. j. w Radomsku prowadzi nieprzerwanie od 1989r.
Jest członkiem – założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Radomsku. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcję Wiceprezesa a od 2013r – Prezesa Rady Izby.
Szczęśliwy mąż, ojciec trójki dzieci i trojga wnucząt.
Pan W Świtkowski chętnie angażuje się w projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym.
W miarę możliwości aktywnie uprawia turystykę i sport (tenis ziemny), interesuje się muzyką – w tym grą na pianinie.
Michał Bielawski
Kontroler Finansowy w Infosys BPO Europe od 2009 roku.
Michał Bielawski ma ponad czternastoletnie doświadczenie w obszarze finansów i controllingu. Do zespołu Infosys BPO Poland dołączył w 2005 roku. Od 2009 roku pełni obowiązki Kontrolera Finansowego Infosys BPO Europe, będąc odpowiedzialnym za finanse firmy w regionie EMEA (Polska, Czechy, Holandia, RPA). Koordynuje oraz nadzoruje takie działania w obszarze Finansów i Rachunkowości jak rachunkowość i sprawozdawczość ustawowa i korporacyjna, budżetowanie i prognozy finansowe oraz zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami. Jest również liderem międzynarodowych zespołów F&A w Łodzi, Brnie i Holandii.
Michał Bielawski jest absolwentem Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Zarządzania oraz Ekonometrii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
 Dr inż. Marek Gajowniczek
Dyrektor ds. Programów w firmie Ericpol Sp. z o.o.,  będącej jednym z największych polskich eksporterów branży IT.
Urodzony w 1959 r. w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, gdzie przez ponad 10 lat był nauczycielem akademickim. W 1993 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży ICT.
Był założycielem i pracownikiem kilku firm informatycznych, zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Z Grupą Ericpol jest związany zawodowo od 1996 roku, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze. W latach 1997-2006 był Dyrektorem Zarządzającym, a w latach 2008-2010 Dyrektorem Generalnym Ericpol Telecom Sp. z o.o.  (obecnie Ericpol Sp. z o.o.). W latach 2006-2008 oraz 2010-2011 był wiceprezesem–doradcą Zarządu Ericpol Telecom Sp. z o.o. W tym okresie  firma Ericpol, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zwiększyła swoje przychody oraz osiągnęła status lidera w eksporcie IT, usług dedykowanych oraz usług dla sektora telekomunikacyjnego. Utworzyła również swoje filie w Szwecji, na Ukrainie i Białorusi, wchodząc w obszary nowych rynków. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Ericpol Operator Services Sp. z o.o., a w latach 2005-2007 był członkiem Zarządu Ericpol A.B. – spółki zależnej Ericpol z siedzibą w Szwecji.
Obecną funkcję Dyrektora ds. Programów Marek Gajowniczek pełni od 2011 r., odpowiadając m.in. za strategiczne programy współpracy firmy z otoczeniem rynkowym oraz z uczelniami wyższymi. Jedną z jego głównych inicjatyw jest projekt Ericpol Science Ecosystem czy opracowanie koncepcji 5% - zmiany sposobu finansowania badań naukowych w Polsce. Jako przedstawiciel Ericpol przewodzi Zespołowi Zadaniowemu ds. Kształcenia w ICT Polska Centralna Klaster.
Był wielokrotnie jednym z głównych prelegentów na międzynarodowych i polskich konferencjach branżowych, m.in. Outsourcing Trends 2011, Poland – The European Success Story w Sztokholmie, Forum Gospodarcze w Toruniu, Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi czy konferencja TEDx Łódź dedykowana innowacyjnym ideom.
 Tomasz Grzelak
Prezes Zarządu Hatrans.sp. zo.o.
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, osiągający sukcesy w zakresie rozwoju biznesu jak i  prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm już istniejących. Własną działalność gospodarczą rozpoczął już podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim, biorąc równocześnie bardzo czynny udział w życiu studenckim i działalności w organizacji młodzieżowych.
W trakcie swojej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zwiększania efektywności  finansowej i operacyjnej firm przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i strategii działania. Unowocześniał struktury organizacyjne oraz wprowadzał profesjonalne systemy kontroli i zarządzania. W nowych  projektach współpracował z zarządami i kadrą menedżerską wielu renomowanych firm w Polsce i zagranicą.
Od 15  lat związany jest z branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Doświadczenie w tej branży zdobywał uczestnicząc w kilkunastu innowacyjnych, międzynarodowych, projektach logistycznych . Jednym z nich jest utworzenie regularnego ekspresowego , frachtowego, połączenia kolejowego Chiny – Polska, ze stacją docelową w Łodzi. Dzięki jego osobistym staraniom w tym i innych projektach Łódź wyeksponowana została jako logistyczne centrum Polski i Europy.
 Jacek Kłak
Absolwent Architektury na Wydz Budownictwa i Architektury Politechnik Łódzkiej.
Od 1992 prowadzący własną działalność gospodarczą w branży reklamowej i branży mody. Od 1996 roku take producent filmowy i telewizyjny. W dorobku : setki pokazów mody, sesji zdjęciowych, filmów reklamowych ,koprodukcje telewizyjne i filmowe (w tym program 997 Michała Fajbusiewicza i produckcje filmowe dl francuskich domów mediowych), wystawy  i misje gospodarcze w kilkunastu krajach świata promujące wejście Polski do Unii Eropejskiej w latach 2000-2004. Od 2009 współtwórca polskiej edycji FashionPhilosophy Fashion Week Poland.
Członek zarządu Związku Pracodawców Producentów Mody Lewiatan.
 Konstanty Marat
Pan Konstanty Marat jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednostkach kultury ówczesnego województwa skierniewickiego, będąc dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury, a następnie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach.
W 1990r. rozpoczął własną działalność gospodarczą, zakładając firmę Koma Konstanty Marat. Pierwsze przyjęte zlecenie przez nowo utworzone Biuro Rachunkowe polegało na opracowaniu programu naprawczego w skierniewickiej mleczarni. W chwili obecnej Biuro Rachunkowe obsługuje ponad 200 firm z terenu województwa łódzkiego i mazowieckiego. Świadczy pełny zakres usług z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej. W pierwszych latach działalności założyciele Biura, Liliana i Konstanty Marat wydawali Biuletyn Podatkowy oraz prowadzili działalność szkoleniową związaną z wprowadzanymi nową ustawą zmianami w podatku PIT i podatku od towarów i usług VAT. Biuro jako jedno z pierwszych w Skierniewicach wprowadziło obsługą podatkową i księgową klientów stosując programy informatyczne dot. księgowości. Od 2001 roku obok działalności doradczej i rachunkowej firma prowadzi także działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz cateringowych.
W 1991 roku Pan Konstanty Marat był jednym ze współzałożycieli Skierniewickiej Izby Gospodarczej, której od 1993 roku jest Prezesem. Z ramienia Skierniewickiej Izby Gospodarczej uczestniczył w pracach komisji ds. przekształcania zakładów państwowych w spółki prawa handlowego. Brał również udział w pracach Komisji Odwoławczej przy ówczesnej Izbie Skarbowej w Skierniewicach. Skierniewicka Izba Gospodarcza podejmowała i zrealizowała z inicjatywy Prezesa wiele przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej i przedsiębiorców - m.in. utworzona została w Skierniewicach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Piotrkowie Tryb. oraz Punkt Konsultacyjny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 2010 roku Izba wspólnie z Prezydentem Miasta Skierniewice organizuje konkurs pod nazwą WOKULSKI ROKU, na najlepszego przedsiębiorcę północno-wschodniej części województwa łódzkiego.
Ponadto Pan Konstanty Marat był współzałożycielem Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych województwa łódzkiego i przez jeden rok jego przewodniczącym.
Był również współzałożycielem i Prezesem Łódzko-Mazowieckiego Klastra Owocowo-Warzywnego, obejmującego swoim zasięgiem województwa łódzkie i mazowieckie oraz inicjatorem powołania Klastra Gospodarstwa Odpadowej i Recyklingu, mającego charakter ogólnopolski.
 Tomasz Szypuła
Członek Rady Nadzorczej „Ptak” S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Przemysłu. W przeszłości pełnił funkcje w zarządach wielu spółek i stowarzyszeń.
Specjalizuje się w zarządzaniu, analizie i leasingu powierzchni komercyjnych, a także organizacji handlu na płaszczyźnie międzynarodowej.
 Sylwester Józef Szymalak
ur. 21.11.1955r w Łodzi
Absolwent Politechniki Łódzkiej -Wydziału Chemii Spożywczej kierunek:Technologia spożywcza-inżynier chemik 
Od  01.04.1993 Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej  „Organika” S.A. w Łodzi w skład której wchodzą  przedsiębiorstwa o profilu  produkcyjnym takie jak  : Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” i „ORGANIKA-CAR”- produkcja płynów eksploatacyjnych do samochodów i  kosmetyków samochodowych, „OILTECH”- produkcja  olejów samochodowych, SCHAUMAPLAST-ORGANIKA” -produkcja wyrobów ze spienionego polistyrenu , firma „ORTECH”oraz spółka sportowa -„ORGANIKA-BUDOWLANI”.
Od 1994 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia KLUB 500-Łódź 
Członek klubu ROTARY Club Łódź , w latach 2010-2011 wybrany na stanowisko Presidenta.
 Bożena Ziemniewicz
Ekonomistka, absolwentka Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, członkini Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.
Absolwentka programu dyplomatycznego Akademii Spraw Zagranicznych House of Diplomacy.
Uprawniona do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (dyplom nr 4883/2011).
Przedsiębiorca od 20 lat prowadzący firmę szkoleniową o profilu językowym pod nazwą BRITISH CENTRE, będącą szkołą językową i autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge, trzykrotnie nominowaną do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, wiceprzewodnicząca Rady Społecznej Szpitala im. Radlińskiego w Łodzi.
Ekspertka międzynarodowej sieci Language Rich Europe, Prezeska Stowarzyszenia Lifelong Learning, praktyk NLP (dyplom Richarda Bandlera).
Aktywnie działa na rzecz środowiska przedsiębiorców Regionu Łódzkiego, angażując się przede wszystkim w prace instytucji otoczenia biznesu – zasiada w Prezydium Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Zarządzie Klubu 500-Łódź, jest Pełnomocniczką Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w województwie łódzkim, członkinią Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm i Międzynarodowego Forum Kobiet.
Ma szeroką wiedzę dotyczącą funduszy unijnych, szczególnie w obszarze projektów miękkich – między innymi uczestniczyła w pracach:
- zespołu ds. uproszczeń PO KL Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Departament ds. EFS
- Krajowej Sieci Tematycznej w dwóch obszarach: Nauka i szkolnictwo wyższe oraz Adaptacyjność
a nadal uczestniczy w pracach:
- Regionalnej Sieci Tematycznej
- Zespołu ds. Rejestru Usług Rozwojowych w PARP
Dwukrotnie nagrodzona nagrodą specjalną Sekretarza PAN w zakresie ekonomii, laureatka nagrody Złoty Flipchart za zasługi dla środowiska firm szkoleniowych, laureatka plebiscytu Kobieta Roku 2011 – Kobieta Przedsiębiorcza, laureatka nagrody za kreatywność i inspirację dla innych „Kobieta Kreuje” 2012.
Bronisław Węglewski- Wójt Gminy Buczek
 ur. 09.08.1959r.
Wykształcenie- wyższe
 2014-Studnia magisterskie w Społecznej Akademii Nauk-Wydział Zarządzania
2010 Studia Podypolomowe w zakresie legislacji lokalnej
1996-1999 licencjat  na kierunku Zarzadzania i Marketingu w zakresie zarządzania WWSE w Warszawie
Dośwaiczenie:
2002-obecnie Urząd Gminy w Buczku-Wójt Gminy
2015-obecnie Prezes Wojewódzkiej Izby Rolniczejw Łodzi
1991-1998- RSP w Buczku-Prezes Zarządu
1987-1991-Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSO w Ostrowie-Kierownik
1987-GS SCH w Buczku-Kierownik
1983-1987-Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSO w Ostrowie-Kierownik
1982-1983-SKR w Zelowie Kierownik Zakładu
1981-1982-Okręgowe Przedsiębiorstwo Przem. Mięsne-Inspektor
1980-1981-Urząd Miasta i Gminy w Zelowie-Inspektorat Rolny
1979-1980-  WOPR w Marszewie-Brygadzista
-Członek Komisji Głównego Inspektora Pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy  w rolnictwie
-Wiceprzewodniczący Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w Warszawie
-Przewodniczący Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"
-Przewodniczący Komisji Rrewizyjnej KRIR  w Warszawie
-Prezes Gminny OSP
Wójt Roku 2009,zasłużony dla rolnictwa, wyróżniony został także brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, srebrny krzyż zasługi.
dr Bartłomiej Rodawski
Dyrektor Operacyjny Grupy Adamed
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, broniąc dysertacji z zakresu strategicznego zarządzania łańcuchami dostaw. Doświadczony menedżer, związany z branżą farmaceutyczną od 2003 roku. W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe, m.in. we współpracy z producentami leków: Bayer, Baxer, Biofarm, GSK, Jelfa, Polpharma oraz hurtownikami PGF, Neuca, Farmacol. Z Grupą Adamed związany od 2009 roku. W tym czasie wspólnie z menedżerami zaimplementował m.in. system wskaźników operacyjnych, proces S&OP oraz unikalny w skali polskiej farmacji proces współpracy z kluczowymi hurtownikami na bazie koncepcji VMI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w innych branżach, przygotowując analizy i prowadząc projekty usprawniające na rzecz takich firm jak: DB_SCHENKER, CAT czy też Raiffeisen Bank. Stypendysta rządu brytyjskiego z zakresu Planowania i Analizy Projektów na Uniwersytecie Bradford. Autor kilkunastu artykułów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w farmacji oraz raportu: „Zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze farmaceutycznym w Polsce w 2008 roku”, opublikowanym przez PMR Institute.
 

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl