Nabór wniosków FELD.02.05 Odnawialne źródła energii

wtorek, 22 sierpnia 2023

Pragnąc przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatu i dbać o naturę, która daje nam to, co najlepsze, Województwo Łódzkie zachęca do inwestowania w „zieloną energię”, czyli każdy rodzaj energii, który jest wytwarzany z zasobów naturalnych w sposób bezinwazyjny dla ekosystemu, ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Wychodząc naprzeciw potrzebie transformacji energetycznej, Zarząd Województwa ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii.

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

1. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE.

2. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci.

3. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach powyższych typów projektów:

 1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury, co do której brakuje systemów wsparcia operacyjnego lub gdy technologia OZE jest niewystarczająco dojrzała lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością, służącej do produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych.

Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in.:

 1. elektrowni wodnych (inwestycje ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów), wiatrowych;
 2. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu:

-         budowy, przebudowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznych o 14 napięciu poniżej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;

-         budowy lub zakupu magazynów energii elektrycznej działających na potrzeby danego źródła OZE.

 1. Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury, służącej do produkcji energii cieplnej lub chłodu przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych.

Wspierane będą inwestycje dotyczące m.in. instalacji wykorzystujących energię słoneczną, geotermalną, aerotermalną, z biomasy i biogazu.

Wytworzona energia może być wykorzystana również na potrzeby własne.

Wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury umożliwiającej przyłączenie jednostek wytwarzania energii cieplnej lub chłodu do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

 1. Budowa lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła OZE.

Nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Inwestycje w elektrownie wodne ograniczone będą do działań dotyczących istniejących obiektów, a także nie mogą one powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód, nie mogą pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód oraz nie mogą mieć znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000).

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

 • administracja rządowa
 • duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • MŚP,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie,
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 85%, w tym maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85%.

Dofinansowanie budżetu państwa w projekcie wynosi: 0%.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: 18 sierpnia 2023 r. godzina 09:00.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie: 01 października 2023 r. godzina 23:59.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: luty 2024 r.

Szczegółowa dokumentacja wraz z kryteriami wyboru projektów znajdują się na stronie: link.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich planują spotkania informacyjne w ww. zakresie.

Na spotkanie zapisać się będzie można na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.