Łódzkie ma plan na rozwój

piątek, 7 maja 2021

Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 r. Za najważniejszym dla regionu dokumentem planistycznym głosowali nie tylko radni koalicyjni, ale również część opozycji. Wynik: 21 za, 10 przeciwko, dwoje wstrzymało się od głosu.

W dyskusji nad Strategią radni podkreślali otwartość Zarządu Województwa na uwagi zgłaszane do jej projektu. W toku prac, po szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, wiele z nich zostało uwzględnionych. Zarówno tych, które pochodziły od samorządowców, jak i ekspertów rozwoju regionalnego.

Dokument jest kompleksowym planem, który zawiera wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Bierze pod uwagę zmieniające się uwarunkowania i wyzwania związane m.in. z nowym okresem programowania unijnego oraz przedstawia plan działań dla podniesienia jakości życia mieszkańców województwa.

- Jak każda strategia, tak i ta nasza, musi zawierać wizję. Wizja województwa łódzkiego to wizja dynamicznie i harmonijnie rozwijającego się regionu – mówił marszałek Grzegorz Schreiber przedstawiając główne założenia Strategii podczas wczorajszej (6 maja) sesji Semiku. – Regionu przyjaznego rodzinom, wrażliwego na potrzeby seniorów, przyjaznego mieszkańcom w równej mierze miast, małych miasteczek i obszarów wiejskich. Wizja regionu wspierającego nowoczesną i innowacyjną gospodarkę. Województwa rozwijającego się w poszanowaniu dóbr kultury, wartości, fantastycznej przyrody i warunków do życia, które nas wszystkich otaczają.

Ze Strategią można zapoznać się na stronie strategia.lodzkie.pl.

Podczas sesji radni przez aklamację zdecydowali również o przyznaniu pośmiertnie śp. Krzysztofowi Krawczykowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Wniosek o nadanie Odznaki złożył Starosta Powiatu Zgierskiego.

Z inicjatywy Iwony Koperskiej - przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego przyjęto stanowisko w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej.

Na XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego radni przyjęli osiem uchwał.

Wszystkie podjęte uchwały, ich projekty oraz zapisy video sesji można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik:

https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa

jg, wj