Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030

Istotą RSI LORIS 2030 są działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, wzmacniające współpracę przedsiębiorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz promujące szeroko rozumianą innowacyjność we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Drugim kluczowym elementem Strategii jest system zarządzania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji RSI LORIS 2030 wskazujący wybrane podmioty odpowiedzialne za realizację zapisanych w Strategii zadań, pokazujący sposób koordynacji poszczególnych działań, jak również wyznaczający łatwo mierzalne, zrozumiałe wskaźniki oraz pozwalający na ocenę ex post Strategii po zakończeniu procesu wdrożenia RSI LORIS 2030.
 

Strategia RSI LORIS 2030 składa się z następujących części:
  1. Diagnoza sytuacji w regionie w zakresie innowacji
  2. Analiza SWOT
  3. Scenariusze rozwoju w zakresie innowacji
  4. Przedstawienie wizji, misji
  5. Układ celów strategicznych i operacyjnych
  6. Prezentacja planu akcji
  7. Charakterystyka systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”
  8. Omówienie systemu monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Strategii wraz z harmonogramem
  9. Prezentacja ram finansowania
POBIERZ:
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
Regional Innovation Stratego for the Lodzkie Region LORIS 2030
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.