facebook
Menu

Etapy rekrutacji

Standardowy proces rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przebiega następująco:

I etap – Weryfikacja nadesłanych dokumentów


Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację pod kątem zgodności z profilem kandydatów poszukiwanych przez Urząd oraz z wymogami formalnymi przedstawionymi w ofercie. Porównujemy opisane doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia z profilem poszukiwanego kandydata. Analizujemy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.

Zanim złożysz do nas ofertę, sprawdź dokładnie, czy zawiera wymagane dokumenty ustalone w ogłoszeniu, w szczególności:
 

  • CV, list motywacyjny, podpisany kwestioanriusz osobowy
  • kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów
  • oświadczenia wraz z podpisem
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (jeśli jest wymagany na danym stanowisku), np. świadectw pracy, zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, zaświadczeń z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku, zaświadczeń z urzędu pracy o okresach pobierani stypendium z tytułu odbywania stażu


II etap – test kwalifikacyjny


W przypadku zgłoszenia się na ofertę powyżej 10 kandydatów, selekcji dokonujemy na podstawie testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę merytoryczną, posiadane umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, na które aplikuje kandydat.

W przypadku mniejszej liczby chętnych, test wiedzy może być zastosowany jako jedna z metod selekcji.

Test wiedzy obejmuje zakres merytoryczny podany w ogłoszeniu.III etap – rozmowa kwalifikacyjna


Wybranych kandydatów zapraszamy na spotkanie z Komisją ds. naboru. W trakcie spotkania następuje ocena oraz weryfikacja predyspozycji osobowościowych kandydata oraz przygotowania merytorycznego do pracy na danym stanowisku. W zależności od charakteru stanowiska stosowane są dodatkowe narzędzia rekrutacyjne jak testy umiejętności komputerowych, testy językowe.

O ewentualnych dodatkowych metodach weryfikacji, kandydat zostaje poinformowany wcześniej.


IV etap – złożenie oferty pracy


W wyniku rekrutacji zostaje wybrany kandydat, który jest rekomendowany przez Komisję ds. Naboru do zatrudnienia. Ostatecznę decyzję odnośnie wyniku naboru podejmuje Marszałek Województwa Łódzkiego, bądź osoba upoważniona (aktualnie Sekretarz Województwa Łódzkiego) i dopiero wówczas następuje złożenie ofery pracy wyłonionemu kandydatowi.

Pozostali kandydaci są powiadamiani o wyniku rozmowy w ustalonym podczas spotkania terminie.

 

Napisz do nas

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.plKontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Tel. 42 663 30 00

Szczegółowych informacji na temat ofert pracy, staży i praktyk udzielają:

Agnieszka Jakuszczonek, Aneta Opelt
Tel. 42 663 33 77