Menu

Raport o Sytuacji Mikro, Małych i Średnich Firm


Dziewiąty już raport Banku Pekao S.A. na temat sytuacji przedsiębiorstw pokazał, że mikro, małe i średnie firmy uznały 2018 rok za wyjątkowo udany. Gorzej ocenili miniony rok przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, ale tylko nieznacznie niżej niż średnia w kraju widzą perspektywy na bieżący rok.
Na potrzeby raportu Pekao do ankiety składającej się z kilkudziesięciu pytań przystąpiło ponad 7500 firm w całej Polsce. Tak liczna próba pozwala wyłonić reprezentatywną grupę przedsiębiorstw również w regionach i podregionach. W województwie łódzkim przebadane zostały 523 firmy.
Głównym miernikiem nastrojów przedsiębiorców badanym w raporcie Banku Pekao jest ogólny wskaźnik koniunktury firm, który stanowi średnią ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy. Mierzony jest on w skali od 50 do 150 punktów. Badanie prowadzone jest po raz dziewiąty, a tegoroczny raport po raz pierwszy objął nie tylko firmy mikro i małe, ale również średnie. Dlatego porównywalne w ujęciu wieloletnim są dane dla firm mikro i małych.
W Łódzkiem odnotowano niemalże identyczny w stosunku do poprzedniego badania wynik, który wyniósł 98,8 wobec średniej krajowej na poziomie 100,4 punktu. Co ciekawe zaważyła na tym głównie ocena przez łódzkie firmy zeszłego roku, tylko 97,4, a perspektywy ocenione zostały na 100,2 punktu tylko 0,4 punktu niżej niż średnia krajowa. Ponadto biorąc pod uwagę wyłącznie małe firmy wskaźnik koniunktury w Łódzkiem (101,6) jest wyraźnie wyższy niż średnia krajowa (99,9).
Warto dodać, że ogólnokrajowy wskaźnik był powyżej neutralnego poziomu dopiero po raz drugi w historii raportu, wskazując na bardzo dobry 2018 rok i dość pozytywne oceny kolejnych miesięcy.
W województwie łódzkim jedynie dwa podregiony – łódzki (z wyłączeniem miasta Łodzi) i piotrkowski odnotowały ogólny wskaźnik koniunktury powyżej neutralnego poziomu 100 punktów – odpowiednio 100,3 i 101,1.
Większość szczegółowych wskaźników znajduje się nieznacznie poniżej średniej krajowej. Mimo to uplasowały się one w większości powyżej poziomu neutralnego.
Największy spadek odnotowano przy ocenie ogólnej sytuacji gospodarczej – o 2,5 punktu do 96 (średnia krajowa 97,2). Nieznaczny spadek zaliczyły również oceny sytuacji firmy (ze 100,6 na 100,4; średnia 102,8), oczekiwania na zapłatę (ze 98,2 na 97,3; średnia 98,4) oraz sytuacji branży (z 95,7 na 95,6; średnia 97,8).
Największy wzrost zanotowano z kolei w ocenie przychodów firmy (ze 98,9 na 100; średnia 102,5). Najwyżej ocenianym wskaźnikiem była natomiast ocena zatrudnienia (101). Nieznaczne wzrosty odnotowano także w pozostałych wskaźnikach.
W województwie łódzkim odnotowano wyniki zbliżone do tych z poprzedniego roku. Mimo nieznacznego spadku ogólnej oceny, poszczególne wskaźniki wypadają neutralnie lub umiarkowanie optymistycznie. Co ważne firmy z regionu dużo lepiej niż ubiegły rok oceniają perspektywy na kolejne 12 miesięcy, my na pewno wesprzemy firmy, by potrafiły się znaleźć w każdym otoczeniu  – komentuje Paweł Sztonder, dyrektor regionu centralnego MŚP
w Banku Pekao.
Łódzkie firmy w zdecydowanej większości finansowały i planują dalej finansować swoje inwestycje ze źródeł własnych (odpowiednio 85 proc. i 70 proc.). W kwestii firm inwestujących w 2018 roku średnia łódzka wypadła identycznie jak średnia krajowa (45 proc.), przy czym najczęściej inwestowały firmy z regionu piotrkowskiego (w 2018 roku inwestycje przeprowadziło 50 proc. z nich). W minionym roku najwięcej firm w Łódzkiem inwestowało w wyposażenie – 49 proc. ogółem.
Eksport łódzkich firm
Tematem specjalnym tegorocznego raportu Banku Pekao S.A. jest ekspansja zagraniczna firm sektora MŚP. W 12 miesiącach poprzedzających badanie eksportem w województwie łódzkim zajmowało się 14,9 proc. firm (średnia krajowa 12,9 proc.). To czwarty wynik spośród województw w skali kraju.
**************************************************************************************************
Reprezentatywne wyniki Raportu o Sytuacji Mikro, Małych i Średnich Firm Banku Pekao są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz subregionalnym, w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm. Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych.
Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Takim tematem były już fundusze unijne,
e-gospodarka, eksport, innowacje, firmy rozpoczynające działalność gospodarczą i inwestycje. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne i perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.

Zachęcamy do lektury raportu: https://www.pekao.com.pl/raport-msp

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl