Projekty trwające


Lodzkie4business+

Istotą projektu jest rozwój uruchomionego przez Wnioskodawcę systemu wsparcia biznesu, poprzez wypracowanie sieci powiązań między jego poszczególnymi elementami, tworząc efekt synergii w ramach działań związanych z rozwojem procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP. Powyższemu towarzyszyć będzie rozszerzenie oferty każdej z części składowych systemu co przerodzi się w okresie trwania projektu w lodzkie4business+

Cele:
  • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagr. oraz pozyskiwanie informacji nt. rynków zagranicznych
  • promocja atrakcyjności gosp. i inwestycyjnej WŁ ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji regionalnych
  • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
  • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
  • promowanie WŁ, jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
  • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
Efektem projektu będzie wzrost liczby MŚP podejmujących się internacjonalizacji, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej WŁ i umacnianie jego wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do MŚP funkcjonujących w WŁ. Szczególny nacisk będzie kładziony na wsparcie firm reprezentujących regionalne inteligentne specjalizacje, a w tym przede wszystkim Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody.
Okres realizacji:  01.04.2019 – 31.03.2021
Wydatki ogółem: 8 630 462,00 PLN
 
Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

Projekt polega na wykorzystaniu w latach 2017-2020 narzędzi będących odpowiedzią na zidentyfikowane w regionie potrzeby ex-ante i on-going przekraczanie barier dostępu do rynków zagranicznych, działalności nastawionej na eksport, rozwoju kontaktów bilateralnych, podniesienie poziomu zaufania wśród kontrahentów, podniesieniem rentowności inwestycji, wdrożeniem innowacji, nowych źródeł finansowania.

Cel: zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.
Grupa docelowa: przedsiębiorcy z woj. łódzkiego zainteresowani rozszerzeniem działalności na rynki europejskie oraz promocją produktów i usług w Brukseli, a także przedstawiciele IOB, JST, uczelni wyższych.
Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.12.2020
Wartość ogółem: 1 771 624,20 PLN
 
RegioTex

Inicjatywa RegioTex została zapoczątkowana w lipcu 2015 r., funkcjonuje bezterminowo (ustanowienie inicjatywy nie wskazuje daty granicznej jej funkcjonowania).
RegioTex to inicjatywa zapoczątkowana i koordynowana przez EURATEX (Europejską Organizację Odzieżowo-Tekstylną) oraz Textile ETP (Europejską Platformę Technologiczną dla Przyszłości Tekstyliów i Odzieży). Misją inicjatywy RegioTex jest zgromadzenie, skupienie interesariuszy z przemysłu włókienniczego, odzieżowego i przemysłów pokrewnych, dostawców usług edukacyjnych, technologicznych, badawczych, naukowych, jak również władzy publicznej i agencji, aby we wspólnym wysiłku opracować i wdrożyć strategie, które ułatwią i przyśpieszą odnowę przemysłową w tradycyjnych regionach produkcyjnych w całej Europie. Celem partnerstwa RegioTex jest wzmocnienie regionalnego potencjału innowacyjnego w celu ułatwienia inwestycji w otwartą innowacyjną infrastrukturę lub nowe technologie przez MŚP oraz ustanowienie skutecznej europejskiej współpracy pomiędzy podmiotami regionalnymi. Warty podkreślenia jest również fakt, że Inicjatywa RegioTex ma swoje korzenie w biznesie, przede wszystkim małych firmach, które zwróciły się do regionów, a nie odwrotnie. To przedsiębiorcy zwrócili się do Euratex z prośbą o pomoc  w nawiązaniu współpracy ze swoimi regionami, a także innymi regionami europejskimi, w celu poprawy polityk regionalnych odnośnie przemysłu włókienniczego.
W High Level Group nasz region reprezentuje Ewa Florczyk – Dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości. Do Support Group naszego regionu należą: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, Instytut Włókiennictwa oraz PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.
 
SME ORGANICS

Celem SME ORGANICS jest zwiększenie konkurencyjności i trwałości MŚP w branży ekologicznej uczestniczących regionów poprzez poprawę wydajności MŚP, tak aby zapewnić zdolność wzrostu całego regionalnego sektora ekologicznego na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Regiony partnerskie
Szwajcaria – Argowia
Francja – Akwitania
Finlandia – Finlandia Zachodnia (Ostrobothnia)
Rumunia – region północno-zachodni
Hiszpania – Navarra
Włochy – Lombardia
Włochy – Apulia
Polska – Łódzkie
Okres realizacji: 01.01.2016-31.12.2019 r.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.