facebook
Menu

„Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm”

Siódma edycja „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” przygotowanego przez Bank Pekao S.A. pokazała że w województwie łódzkim sukcesywnie przybywa eksporterów. Najwięcej inwestują właściciele firm z podregionu sieradzkiego. Oni też najlepiej oceniają perspektywy kolejnego roku. Przedsiębiorcy z województwa bardzo dobrze oceniają dostępność do finansowania zewnętrznego.
 
Sukcesywnie rośnie odsetek eksporterów w województwie łódzkim. W 2016 roku eksportowało 16% mikro i małych firm w regionie, co oznacza 2 pp. wzrostu w porównaniu z 2015 rokiem i 3 pp. wzrostu w porównaniu z rokiem 2014.  Średnio w kraju w ubiegłym roku eksportowało 18% firm. W 2017 roku odsetek eksportujących mikro i małych firm w województwie wzrośnie do 19% i tym samym zrówna się ze średnią dla kraju. Najwięcej eksporterów jest w mieście Łódź i podregionie łódzkim (po 19%), w podregionie piotrowskim (16%) oraz sieradzkim (15%), najmniej w podregionie skierniewickim (8%). W kolejnym roku, pod tym względem zdecydowanie umocni się miasto Łódź (aż 23% przedsiębiorców zamierza tu eksportować) oraz podregion piotrowski (gdzie zamierza eksportować 21% firm). W sieradzkim zamierza eksportować 17% właścicieli (wzrost o 2 pp. w ujęciu rocznym), a w łódzkim 16% (spadek o 2 pp. w ujęciu rocznym). W skierniewickim odsetek eksporterów pozostanie na poziomie z ubiegłego roku, czyli 8%.
 
28% firm w województwie wprowadziło w ubiegłym roku innowacje produktowe (przy czym średnia dla kraju to 24%). Najwyższy odsetek firm wprowadzających tego typu innowacje działa na terenie podregionu łódzkiego (35%) oraz miasta Łódź (32%). W pozostałych podregionach odsetek firm, które wprowadziły innowacje produktowe wynosi odpowiednio 25% w skierniewickim, 22% w sieradzkim i 18% w piotrowskim. Wysokość nakładów na innowacje produktowe jest zbliżona do średniej krajowej. Pod względem wprowadzania innowacji procesowych, właściciele z województwa również nie odbiegają od średniej dla kraju. W Łódzkiem innowacje procesowe wprowadziło 16% firm (średnio w kraju 17%). Sytuacja w poszczególnych podregionach jest wyrównana (od 17% dla podregionu łódzkiego i miasta Łódź po 14% dla podregionu piotrowskiego).
 
W ubiegłym roku odsetek inwestujących firm oraz nakłady inwestycyjne były w Łódzkiem niższe niż średnio w kraju. Inwestowało 46% firm (średnia dla kraju to 49%), a w kolejnych 12 miesiącach zamierza inwestować 34% firm (średnia dla kraju to 39%). Najlepszy pod tym względem jest podregion sieradzki, gdzie odsetek inwestujących firm znacznie przewyższa i zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców w przyszłym roku będzie przewyższał średnią dla kraju (w 2016 r. inwestowało tu 53% właścicieli, a 2017 r. zamierza inwestować 42%). Najmniej inwestorów jest w podregionie łódzkim – 41%, a odsetek ten w 2017 roku ma jeszcze spaść do 25%.
 
W Łódzkiem przedsiębiorcy realizują inwestycje, żeby poprawić efektywność (64%), dokonać wymiany środków trwałych (35%) oraz w odpowiedzi na popyt na produkty i usługi firmy na rynku (23%).
 
W tegorocznym badaniu autorzy zapytali także o inwestycje w kapitał ludzki. Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego podnoszą swoje kwalifikacje przede wszystkim poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Właściciele firm chcą zwiększać swoje kwalifikacje – zwłaszcza w obszarze języków obcych (26%), specjalistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (25%) oraz marketingu i reklamy (24%).
Jak co roku, w Raporcie Banku Pekao został wyliczony Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – miernik nastrojów przedsiębiorców. Zarówno ubiegły jak i przyszły rok najlepiej ocenili przedstawiciele z podregionu sieradzkiego, przyznając odpowiednio dla 2016 r. 96,7 pkt[1], a dla 2017 roku 99,8 pkt. Obie wartości zdecydowanie przewyższają te uzyskane średnio w kraju, gdzie ostatnie 12 miesięcy oceniano na 95,4 pkt, a kolejne na 97,9 pkt. W najgorszych nastrojach w województwie są właściciele firm w podregionie skierniewickim, którzy ubiegłe 12 miesięcy ocenili na 91,5 pkt, a przyszłe na 94,3 pkt. Podregionem środka pod względem zadowolenia jest łódzkie.
 
Średnia wartość Wskaźnika dla województwa (wypadkowa ocen ostatnich i kolejnych 12 miesięcy) wyniosła 96 pkt i była o ponad 3 pkt wyższa od średniej z lat 2010 -2015. Podobnie jak dwa lata temu wynik ten był niższy o 1 pp. w porównaniu ze średnią dla kraju, która wyniosła 97 pkt.
 
Ogólny Wskaźnik Koniunktury kalkulowany jest na podstawie ocen przedsiębiorców w ośmiu obszarach: ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji branży, firmy, przychodów firmy, wyniku finansowego firmy, zatrudnienia, dostępności zewnętrznego finansowania i oczekiwania na zapłatę. Dostępność do finansowania zewnętrznego jest obszarem, który łódzcy przedsiębiorcy ocenili najlepiej. Na drugim biegunie znalazły się przychody firmy.
 
- Łódzkie firmy przekonują się do znaczenia eksportu. Są też coraz bardziej innowacyjne. To wszystko wraz z bardzo dobrze ocenianą dostępnością do finansowania zewnętrznego powinno w przyszłości przełożyć się na wzrost przychodów firm i tym samym poprawę ich nastrojów-mówi Jakub Fulara, współautor Raportu Banku Pekao SA.
Raport został przygotowany na podstawie wywiadów telefonicznych prowadzonych we wrześniu i październiku 2016 roku z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych firm (w tym 522 z województwa łódzkiego). Raport pokazuje wyniki badania na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów). Jest dostępny wraz z poprzednimi edycjami na stronie https://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME/.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl