Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 

Sprawozdania za rok 2020 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

Termin złożenia sprawozdań za 2020 rok do 15 marca 2021 roku.

 

 

Dodatkowe informacje: pokój 404, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Tel: 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41; 42 663 35 42, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 48; 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53, 42 663 37 89; 42 291 97 94.Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

UWAGA!
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO INFORMUJE:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
ZA 2020 ROK

 
Na mocy art. 180a, ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zm.), ten kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega karze grzywny.

 

Dodatkowe informacje: pokój 404, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Tel: 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41; 42 663 35 42, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 48; 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53, 42 663 37 89; 42 291 97 94.
1. Podstawa prawna:
Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zm.).
Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

2. Obowiązki posiadacza odpadów:
Zgodnie z art. 66  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zm.),  posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku poz. 10).

Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
- osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,
- podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1,
- wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1431).

Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów:
- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
- karty przekazania odpadu,
których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973) a od 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 819)

 pobierz plik (pdf)
 pobierz plik (doc)

  3. Zbiorcze zestawienia danych:
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać, na formularzu, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory formularzy:
Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 249, poz. 1674)

pobierz plik (pdf)
pobierz plik (doc)

Dodatkowe informacje:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Wydział Opłat Środowiskowych
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
pokój 404, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Tel: 42 663 34 64, 42 663 34 97, 42 663 35 35, 42 663 35 40, 42 663 35 41; 42 663 35 42, 42 663 35 45, 42 663 35 46, 42 663 35 48; 42 663 35 50; 42 663 35 51; 42 663 35 53, 42 663 37 89; 42 291 97 94.
fax. 42 663 35 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  

Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                                                                www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.