DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

 • Prawo ochrony środowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.)
   
 • Kodeks postępowania administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)
   
 • O opłacie skarbowej - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska zawierający:

 • nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;
 • regon;
 • informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone;

wraz z wymaganymi załącznikami:
 
 • dowodem wpłaty świadczącym o uiszczeniu opłaty skarbowej;
 • wykazem jednostek podlegających podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.);
 • oświadczeniem dla podmiotów, które nie korzystały ze środowiska.
 • oświadczeniem dla podmiotów, które nie składaja sprawozdań z uwagi na fakt, iż zobowiązanie z tytułu opłat środowiskowych nie przekracza 100zł (liczone osobno dla każdego komponentu).
   
Druki wniosków i oświadczeń do pobrania:

Oświadczenie dla podmiotów, które nie korzystają ze środowiska.doc
Oświadczenie - wykazy poniżej 100 zł.doc
Klauzula informacyjna (RODO).doc

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer konta:

URZĄD MIASTA ŁODZI

WYDZIAŁ FINANSOWY

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Bank S. A.

W tytule przelewu należy wpisać: "za wydanie zaświadczenia".

ZWOLNIENIA Z OPŁATY

ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia -wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunki uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska:

 • wywiązywanie się z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat (w przypadku posiadania jednostek podległych konieczne jest złożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska przez te jednostki);
 • wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli nie podlegają zwolnieniom ustawowym);
 • uiszczenie opłaty skarbowej (w przypadku konieczności jej uiszczenia);
 • w przypadku podmiotów, które nie korzystają ze środowiska złożenie oświadczenia o nieposiadaniu urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • w przypadku podmiotów, których roczna wysokość opłat z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100,00 zł, oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

KONTAKT

Szczegółowe informacje, dotyczące wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, udzielane są pod numerami telefonów:
 

42 663 35 26 - p. Joanna Nowak – Siewiera - powiaty: bełchatowski, pajęczański, radomszczański, wieruszowski, zduńskowolski oraz opłaty dot. baterii i akumulatorów;
 

42 663 35 27 - p. Agata Kubiak - powiaty: piotrkowski, sieradzki, łęczycki, podmioty spoza województwa łódzkiego, pojazdy wycofane z eksploatacji oraz sprzęt elektryczny;
 

42 663 35 28 - p. Joanna Jakiel - powiaty łowicki, pabianicki, poddębicki, opoczyński oraz miasto Łódź;
 

42 663 35 29 - p. Joanna Wódz – Olizorowicz - powiaty: łódzki wschodni, zgierski, skierniewicki oraz PKP i  należności za opłaty produktowe;
 

42 663 35 37 - p. Magdalena Przychodni - powiaty: brzeziński, kutnowski, tomaszowski, wieluński, rawski, łaski oraz opłaty rejestrowa i roczna;
 

42 663-35-37 - p. Sylwia Sobczyk – postępowania egzekucyjne.

 

 


Klauzula informacyjna (RODO): link do treści klauzuli
 


Systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska
są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informację opracowała: Inspektor Joanna Wódz - Olizorowicz
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (0-42) 663-35-29; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl