DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

UWAGA!!!

Nowelizacja ustawy o odpadach

Termin sprawozdawczości – odroczony

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – (Dz. U. z 2020 r., poz. 875):

·       podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa
w art. 75 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), składają je w terminie
do dnia 31 października 2020 r.

Przesunięcie terminu, dotyczy następujących sprawozdań:

1) rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które sporządzają:

- wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

- prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

·       zbierania odpadów,

·       przetwarzania odpadów

obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

- podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej;

  • podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, o których mowa
    w art. 73, art. 74a ustawy o odpadach, składają je w terminie
    do dnia 11 września 2020 r.

Przesunięcie terminu, dotyczy następujących sprawozdań:

1) rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, które sporządzają:

- wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której
są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

- wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

- wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel;

- wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

2) sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Sprawozdania w powyższym zakresie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - https://bdo.mos.gov.pl/

 

 

Termin dokonania wpłat – do 15 marca 2020 roku

Termin uiszczenia należnych opłat produktowych za rok 2019 nie uległ zmianie. 

 

Pomoc DE MINIMIS – do dnia 15 marca 2020 roku

Termin składania zaświadczeń lub oświadczeń o pomoc de minimis nie uległ zmianie. Stosowne dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2020 r.

Recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 803);
 
Obowiązki nałożone na  przedsiębiorców wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
1.     Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 28 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie.
Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca lutego następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu.
Na mocy art. 28a przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.
Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marcaroku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
 
Zgodnie z art. 30 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, przy czym w oparciu o art. 237 oraz 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa ww. artykule obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji sporządzają i składają je za lata 2012-2016 na zasadach dotychczasowych.

Formularze
- Wzór formularza do sporządzenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji opublikowano w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471).
 
Uwagi
Informacje dotyczące sprawozdawczości z zakresu ustawy recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dostępne są na stronie http://www.gios.gov.pl

Wpłat z tytułu opłat za nieosiągnięcie minimalnego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy dokonywać na numer konta:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
62 1540 1245 2056 4800 4789 0011
Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi

 
UWAGA!!!
Wprowadzający pojazdy, w przypadku prowadzenia takiego rodzaju działalności jest zobowiązany uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami.
 
REJESTR
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach) tzn. do 24 lipca 2018 roku.
 
Wpis do rejestru NA WNIOSEK, dotyczy m. in. (art. 50 ust. 1):
- z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
- z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478, z późn. zm.):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
- z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
 
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458).
W przypadku prowadzenia działalności polegającej na wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub imporcie pojazdów we wniosku rejestrowym wypełniamy Dział I, Dział II tabela 1,  Dział III Tabela 1 i Dział V tabela 1.
Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się (dotyczy wszystkich podmiotów):
1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie ,składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 53 ust. 8).
UWAGA!!!
Wprowadzający pojazdy muszą dodatkowo dołączyć do wniosku – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.
 
NUMER KONTA DO WPŁAT (OPŁATA REJESTROWA ORAZ OPŁATA ROCZNA):
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Łodzi
35 1540 1245 2056 4800 4789 0012 
 
UWAGA!!!
Przedsiębiorca wprowadzający pojazdy zobowiązany jest także do realizacji obowiązków wynikających z niżej wskazanych ustaw:  
 
- z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) – oleje, opony.
Zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej przez przedsiębiorcę wprowadzającego
na terytorium kraju produkty rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów*, w tym na potrzeby własne oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju. *Produkty- rozumie się przez
to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym
te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów
(art. 2 pkt 9c)  
- z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.) – akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe.
Zgodnie z art. 6 pkt 22 ustawy o bateriach i akumulatorach przez  wprowadzającego baterie
i akumulatory rozumie się przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie
lub pojazdach
, po raz pierwszy na terytorium kraju (…)
 
Wprowadzanie olejów i opon:
Działalność tego rodzaju powoduje zobowiązania, związane z ewidencjonowaniem oraz sprawozdawczością, dotyczącą wprowadzanych produktów. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku 4a do ustawy, a wielkość obciążenia określają tzw. roczne poziomy odzysku
i recyklingu. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy poziom odzysku i recyklingu, to wyrażony w procentach stosunek masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi
lub recyklingowi w tym roku oraz masy produktów, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
Obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów przetwarzania odpadów z produktów, zgodnie
z art. 4 ust. 1, przedsiębiorca może realizować w dwojaki sposób:
1. samodzielnie albo
2. za pośrednictwem organizacji odzysku.
W przypadku niezrealizowania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów z produktów przedsiębiorca powinien uiścić opłatę produktową, którą wedle zasady, określonej w art. 34 ustawy, oblicza się oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1. recyklingu,
2. odzysku,
a podstawę do obliczeń opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.
Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów
nie przekracza 100 zł.
Termin uiszczenia opłaty to 31 marca roku, następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy (art. 16 ust. 2).
 
Wprowadzanie akumulatorów:
W przypadku wprowadzania olejów i opon, działalność w zakresie wprowadzania akumulatorów powoduje zobowiązania, związane z ewidencjonowaniem oraz sprawozdawczością. Obowiązki nałożone na wprowadzających baterie i akumulatory, w tym m.in. baterie i akumulatory samochodowe, opisano w rozdziale 5. ustawy (od art. 27). Należy przy tym szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że każdy wprowadzający ma obowiązek zawarcia umowy z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (art. 36), obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych (art. 37), oraz że w ramach tych działań powinien sporządzić sprawozdania i przedkładać je marszałkowi województwa w terminie do 15 marca.
   
Dodatkowe informacje:
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 Wydział Opłat Środowiskowych
 Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 V piętro, pokój 501, 502
  
  Tel: 42 663 35 50, 42 663 35 53
 fax 42 663 35 32
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                                                                www.wfosigw.lodz.pl

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl