DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ODSTĘPSTWA OD ZAKAZÓW PRZEWIDZIANYCH USTAWĄ O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM W szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, może być udzielone zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym: art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych. „ Art. 8 1. Zabrania się połowu ryb: 1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody, 2) o wymiarach ochronnych, 3) w okresie ochronnym, 4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę, 5) sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21, 6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego, 7) środkami trującymi i odurzającymi, ( ….. ) 2. Zabrania się pozyskiwania ikry ryb, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach. Art. 9 1. Ryby złowione z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1-3, jeżeli są żywe, niezwłocznie wpuszcza się do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności. 2. Jeżeli podczas jednego połowu masa ryb, wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 2, przekroczy 10% w razie użycia narzędzia ciągnionego, a 5% w razie użycia narzędzia stawnego – niezwłocznie wypuszcza się wszystkie ryby do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności. Art. 10 1. Zabrania się 1) przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i 9; 2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.” Szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb oraz rybackie narzędzia i urządzenia połowowe zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.). Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku do Marszałka Województwa właściwego miejscowo w sprawach dotyczących rybactwa dla obwodu w którym planuje się przeprowadzenie czynności wymagających uzyskania zezwolenia. Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym ze wskazaniem czego ma dotyczyć (w tym: podmiot wykonujący, miejsce, termin, metodę dokonywania połowów lub innych czynności określonych w art. 8 i 10 ustawy o rybactwie śródlądowym) oraz wskazanie celu i wyczerpujące uzasadnienie wniosku. Niezbędne jest także podanie sposobu postępowania z rybami po planowanym odłowie. W przypadku odłowu do celów zarybieniowych należy podać miejsce inkubacji ikry i podchowu narybku oraz miejsce jego wprowadzenia do wód. Termin załatwienia sprawy: - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc; - w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące. Opłaty i sposób ich wnoszenia: opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 82 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 Tytuł opłaty: Za wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym. Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego. Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejski tel. (0 42) 663-35-75 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osoby udzielające informacji Piotr Purkiewicz Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich tel. (0 42) 663-35-75 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Organ odwoławczy Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl