DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Udostępnianie informacji o środowisku

Udostępnianie informacji o środowisku
1.  Podstawa Prawna:
· Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku
i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu.
 
Informacje udziela się na pisemny wniosek.
 
Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 
Rozdział 2 ww. ustawy reguluje przypadki, w których organ administracji może
nie udostępnić informacji bądź odmówić jej udostępnienia.
 
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji publicznej dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 
Opłat również nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
 
 
2.  Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku:
 
a)    Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:
·         za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów – 5 zł
·         0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.
 
b)    Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 
c)    Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie
210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
·         0,15 zł za stronę kopii czaro – białej;
·         1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 
d)    Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
·         297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
·         420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
·         594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
·         841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
 
e)    Za przekształcanie informacji w formę elektroniczną pobiera się opłatę
nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
 
f)     Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego.
 
g)    Powyższą opłatę uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę na rachunek bankowy właściwego organu administracji.
 
Numer konta bankowego:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi
13 1240 3073 1111 0010 0269 1160
 
Należy dodać w tytule wpłaty np. za udostępnienie informacji o środowisku.
 
  
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

                                                                                                www.wfosigw.lodz.pl
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl