DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Skargi i wnioski

Kogo dotyczy

Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez m. innymi: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje społeczne, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, posłów, senatorów , radnych oraz inne podmioty.
Rozpatrywane są skargi, które dotyczą spraw pozostających w związku z wykonywaniem przez samorząd województwa łódzkiego zadaniami i kompetencjami.

Sposób załatwienia sprawy

Skargi i wnioski rejestrowane są w Departamencie Kontroli i Skarg, a załatwiane są przez departamenty merytoryczne – zgodnie z dekretacją Marszałka lub członków Zarządu.
Odpowiedzi udzielone przekazywana są do Departamentu Kontroli i Skarg.
Skargi i wnioski mylnie skierowane przekazywane są wg. kompetencji właściwym organom i instytucjom, o czym zawiadamia się wnoszącego skargę bądź wniosek.
Skargi  nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostają bez odpowiedzi.
Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
W imieniu marszałka, we wtorki, od godziny 9.00 do godziny 17.00, interesantów przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg lub osoba przez niego wyznaczona.
W razie nieobecności dyrektora i zastępcy dyrektora danej komórki organizacyjnej Urzędu w sprawach skarg i wniosków, przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg lub osoba go zastępują.
Jeżeli w dniu przyjęć interesantów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas dniem przyjęć jest najbliższy dzień roboczy.

Termin załatwienia sprawy

  • - Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
  • - Wnoszone przez posłów, senatorów i radnych – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Od wnoszonych skarg nie pobiera się opłat.

Sposób złożenia dokumentów
Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie skarg i wniosków :

Bartosz Staruch
inspektor
tel. 663 33 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Organ właściwy

  • - Jeżeli skarga dotyczy zadań lub działalności sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa.
  • - Jeżeli skarga dotyczy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia.
  • - Jeżeli skarga dotyczy zarządu lub marszałka województwa (z wyjątkiem ww. spraw) – sejmik województwa.

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII).
  • - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  • - Zarządzenie Nr  13/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
 

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl