Pomoc publiczna w rolnictwie

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych

Pomoc indywidualna dla gospodarstw rolnych i uznanych organizacji producentów rolnych na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi (klęska suszy, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcie, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym)

Pomoc indywidualna dla gospodarstw rolnych i uznanych organizacji producentów rolnych na rzecz strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi (klęska suszy, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcie, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym).
„niekorzystne zjawisko klimatyczne, które może być porównane do klęski żywiołowej” oznacza warunki pogodowe, takie jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, które niszczą ponad 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

1. Podmiot udzielający pomocy
Pomoc indywidualna będzie udzielana przez Marszałka Województwa Łódzkiego w formie decyzji administracyjnej.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2, art. 67b § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zmianami) w związku z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zmianami) i art. 281 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Marszałek Województwa Łódzkiego może udzielać pomocy w formie odroczenia terminu płatności opłat za korzystanie ze środowiska lub rozłożenia zapłaty opłat za korzystanie ze środowiska na raty; odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobiciem, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, wymarznięciem, powodzią, huraganem, pożarem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest w szczególności dołączenie przez podmiot korzystający ze środowiska do wniosku o udzielenie ulgi podatkowej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

4. Intensywność pomocy brutto dla poszkodowanych gospodarstw rolnych nie może przekroczyć:
80% kwoty obniżenia dochodu ze sprzedaży produktu w wyniku niekorzystnego zjawiska klimatycznego
90% kwoty obniżenia dochodu ze sprzedaży produktu w wyniku niekorzystnego zjawiska klimatycznego na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

5. Maksymalna kwota strat kwalifikowanych do pomocy będzie obniżona o:
a. każdą kwotę otrzymaną w ramach systemu ubezpieczeń;
b. koszty nieponiesione z powodu pojawienia się niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

6. Obliczenie straty będzie dokonywane na poziomie indywidualnego gospodarstwa.

7. Rekompensata za szkody w budynkach gospodarskich i w sprzęcie gospodarskim spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, które mogą być porównywane z klęskami żywiołowymi, nie mogą przekraczać intensywności pomocy brutto wynoszącej 80 % i 90 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt i), ii) oraz iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 tego rozporządzenia.

8. Pomoc indywidualna będzie skierowana do małych i średnich gospodarstw rolnych w rozumieniu z definicji zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

9. Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) zestawienie informacji o pomocy indywidualnej zostanie przesłane do Komisji Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10. Warunkiem przyznania pomocy indywidualnej jest przekazanie zestawienia informacji dotyczących pomocy indywidualnej Komisji Europejskiej co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym jej przyznaniem.


Pomoc indywidualna dla gospodarstw rolnych na inwestycje w gospodarstwach rolnych

1. Podmiot udzielający pomocy
Pomoc indywidualna będzie udzielana przez Marszałka Województwa Łódzkiego w formie decyzji administracyjnej.

2. Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2, art. 67b § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zmianami) w związku z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zmianami) i art. 281 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Marszałek Województwa Łódzkiego może udzielać pomocy w formie odroczenia terminu płatności opłat za korzystanie ze środowiska lub rozłożenia zapłaty opłat za korzystanie ze środowiska na raty; odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, w celu wsparcia z tytułu inwestycji materialnych i/lub niematerialnych, które poprawiają ogólne wyniki gospodarstwa rolnego;

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest w szczególności dołączenie przez podmiot korzystający ze środowiska do wniosku o udzielenie ulgi podatkowej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dokumentacji wskazującej, że wsparcie jest ukierunkowane na wyraźnie określone cele.

4. Inwestycje muszą dążyć zwłaszcza do osiągnięcia następujących celów:
a) zmniejszenie kosztów produkcji;
b) poprawa i przestawienie produkcji;
c) poprawa jakości;
d) zachowanie i poprawa norm z zakresu środowiska naturalnego lub poprawa warunków higieny lub norm w zakresie dobrostanu zwierząt.

5. Intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 15 % inwestycji kwalifikowanych:
a) 50 % inwestycji kwalifikowanych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt i), ii) oraz iii)rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia;
b) 40 % inwestycji kwalifikowanych w innych regionach;
c) 60 % inwestycji kwalifikowanych na obszarach o mniej korzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt i), ii) oraz iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia oraz 50 % w innych regionach w przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych rolników w okresie pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności;
d) 75 % inwestycji kwalifikowanych w regionach, o których mowa w lit. a), oraz 60 % w innych regionach, w których inwestycje pociągają za sobą dodatkowe koszty związane z ochroną i poprawą środowiska, poprawą warunków higienicznych gospodarstw hodowlanych lub dobrostanu zwierząt gospodarskich. To zwiększenie stawki pomocy może zostać przyznane dla inwestycji, które przekraczają minimalne obowiązujące wymogi Wspólnoty lub dla inwestycji dokonywanych w celu dostosowania do nowo wprowadzonych norm minimalnych. Zwiększenie stawki pomocy musi być ograniczone do dodatkowych niezbędnych kosztów kwalifikowanych i nie może być stosowane w przypadku inwestycji, które powodują wzrost zdolności produkcyjnych.

6. Wydatki kwalifikowane mogą obejmować:
a) koszty budowy, pozyskania lub ulepszenia nieruchomości;
b) koszty zakupu lub zakupu w formie leasingu maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego do wartości rynkowej majątku;
c) koszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w lit. a) i b), takie jak: honoraria dla architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, uzyskanie patentów i pozwoleń.
Koszty związane z umową leasingu (podatek, marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpieczenia itd.) nie są wydatkami kwalifikowanymi.

7. Pomoc będzie przyznawana wyłącznie dla gospodarstw rolnych, które nie są przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji.

8. Pomoc może zostać przyznana w celu umożliwienia beneficjentowi zastosowania się do nowo wprowadzonych norm minimalnych dotyczących środowiska, higieny i dobrostanu zwierząt.

9. Pomoc nie będzie ograniczana do szczególnych produktów rolnych, a zatem będzie dostępna dla wszystkich sektorów rolnych.

10. Pomoc indywidualna nie będzie przyznana w następujących przypadkach:
a) przy zakupie uprawnień do produkcji, zwierząt i roślin jednorocznych;
b) przy sadzeniu roślin jednorocznych;
c) przy pracach drenażowych lub przy zakupie sprzętu irygacyjnego i przy pracach irygacyjnych, chyba że takie inwestycje powodują spadek wykorzystywanej wody o co najmniej 25%;
d) w przypadku prostych inwestycji odtworzeniowych.

11. Pomoc będzie przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane w cenie nieprzekraczającej 10 % wydatków kwalifikowanych inwestycji.

12. Maksymalna kwota pomocy przyznawanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 400 000 EUR w każdym okresie trzech lat podatkowych lub 500 000 EUR, jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt i), ii) lub iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50 i 94 wspomnianego rozporządzenia.

13. Pomocy nie przyznaje się na rzecz produkcji wyrobów imitujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne.

14. Pomoc indywidualna będzie skierowana do małych i średnich gospodarstw rolnych w rozumieniu z definicji zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 70/2001.

15. Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) zestawienie informacji o pomocy indywidualnej zostanie przesłane do Komisji Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
16. Warunkiem przyznania pomocy indywidualnej jest przekazanie zestawienia informacji dotyczących pomocy indywidualnej Komisji Europejskiej co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym jej przyznaniem.


 

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.