Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

UWAGA!    ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016.

Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Zwolnienie nie dotyczy zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, czyli tych, które nie zostały przedłożone marszałkowi województwa w terminach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska (zaległe wykazy obejmują:  II półrocze 2012 r., rok: 2013, 2014 oraz 2015).

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm.);
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.);
· Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1342).
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku sporządza wykaz, dotyczący korzystania ze środowiska wraz z ustaloną we własnym zakresie wysokością należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, opłata za 2016 rok winna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2017 roku i w tym samym terminie złożony powinien być wykaz.
Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.
Opłaty dotyczące korzystania ze środowiska dotyczące poszczególnych półroczy w okresie II półrocze 2011 roku - II półrocze 2012 roku winny być rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Podmiot korzystający ze środowiska:
Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest obowiązany, na podstawie art. 275 P.o.ś., podmiot korzystający ze środowiska.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy, podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
· przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1829 ze zm.),
· osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
· osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
· jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Podmiot korzystający ze środowiska (wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi) ma obowiązek:
 - zgodnie z art. 287 prowadzić, aktualizowaną co pół roku (do II półrocza 2012 roku), a począwszy od roku 2013 co rok, ewidencję zawierającą odpowiednio:
· informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
· informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki;
· informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego;
 - ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce;
 - wnieść bez wezwania należną opłatę:
·  do 31 marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku, gdy wyliczona opłata za rok przekroczy 800 zł),
·  niezwłocznie w przypadku okresów zaległych: od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 oraz za rok: 2013,2014 i 2015 (w przypadku, gdy wyliczona opłata roczna przekracza 800 zł, półrocza 400 zł)
 - przedłożyć marszałkowi województwa wykaz o ilości, jakości i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe wraz z wyliczeniem należnej opłaty,
 - przedłożyć kopię wykazu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za okresy od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku,
 - przedłożyć zaległe wykazy za okresy rozliczeniowe od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku oraz za 2013, 2014 i 2015 rok w przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot dokonywał wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w poprzednich latach,
 - przedłożyć oświadczenie o braku emisji ścieków do wód lub do ziemi, w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot nie dokonywał wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi:
· na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych;
· na podstawie art. 296 ustawy Prawo ochrony środowiska zwolnione z opłat jest wprowadzanie:
1.  do ziemi - ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie;
2.  do wód lub do ziemi - wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26 °C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26 °C;
3.  do wód lub do ziemi - wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l;
4.  do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód;
5.   do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1.500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.
·  na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podmiot nie wnosi opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, a roczna - 800 zł.

WAŻNE!
Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na postawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.
W przypadku braku informacji Marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat:
Opłaty nalicza się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce:
2017 rok - Monitor Polski z 2016 roku, poz. 718;
2016 rok - Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2015 rok - Monitor Polski z 2014 roku, poz. 790, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2014 rok - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 729;
2013 rok - Monitor Polski z 2012 roku, poz. 766;
2012 rok - Monitor Polski Nr 94 z 2011 roku, poz. 958.
 

  Opłaty podwyższone:
Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na: wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).

Wzory wykazów:
Informacje dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi należy sporządzać na obowiązujących drukach. Wzory wykazów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia:
od 2013 roku – Dz. U. z 2014 roku, poz. 274;
 II półrocze 2012 roku – Dz. U. Nr 97 z 2009 r., poz. 816.

PAMIĘTAJ!
Wysokość opłaty winna być zaokrąglona do pełnych złotych dopiero na załączniku Nr 1 zgodnie z objaśnieniami.
Pod „Zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod wypełnianymi tabelami dotyczącymi poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, pobór wód, odprowadzanie ścieków, odpady) musi zawsze znajdować się treść „Pouczenia”, które wraz z bieżącą datą winno być czytelnie podpisane przez osobę/osoby posiadającą/ce stosowne upoważnienie/nia do reprezentowania podmiotu.
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu to właściciel przedsiębiorstwa, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, organ reprezentujący zgodnie z wpisem w KRS.
W przypadku, gdy podpis pod wykazem złoży osoba upoważniona na piśmie przez ww., w tutejszym Urzędzie należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby.

Sankcje:
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieści w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.): W myśl artykułu 281 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki nalicza podatnik (podmiot korzystający ze środowiska) od dnia następującego po dniu upływu w terminie płatności podatku i wpłaca je bez wezwania organu podatkowego na rachunek redystrybucyjny odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

KONTROLE:
Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
·  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
·  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
·  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
·  żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani
są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
 
Numer konta:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Należy dodać tytuł wpłaty np.: „opłata za ścieki rok 2016”.
 
Wykazy oraz korespondencję można przedłożyć w dowolny sposób:
- osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (parter budynku siedziby Urzędu),
- drogą pocztową,
- elektronicznie przez platformę EPUAP (wykaz powinien być zabezpieczony podpisem elektronicznym).
  
 
Weryfikacją przedkładanych wykazów zajmują się pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych – (piętro V, pokój 517).

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
Osobiście korespondencję można składać w Biurze Podawczym (parter budynku siedziby Urzędu).
tel./fax. (42) 663-35-73 – powiaty: bełchatowski, brzeziński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, opoczyński, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
tel. (42) 663- 32-56 – powiaty: łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, miasto Łódź, kutnowski, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski,  zgierski, PKP, skierniewicki
fax. (42) 663-35-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 
Opłaty za wprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do wód lub do ziemi.
Do wyliczenia opłaty z tytułu wprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych do wód lub do ziemi stosujemy:
·  odpowiednie jednostkowe stawki opłat obowiązujące w danym roku rozliczeniowym;
·  współczynniki różnicujące ustalone dla wskaźnika BZT5 i dla wskaźnika ChZTChr. 
Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi się za substancje wyrażone wskaźnikami:
·  BZT5 – pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowania tlenu;
·  ChZTChr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczone metodą dwuchromianową;
·  Zawiesiną ogólną;
·  Sumą chlorków i siarczanów.
Wysokość opłaty ustala się za ten wskaźnik, za który opłata jest najwyższa.
Obowiązkiem doliczenia opłaty za „inne substancje” (tj. fenole lotne, metale ciężkie i substancje uznane za niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska wodnego ze względu na ich trwałość i toksyczność) objęte zostały wprowadzane do wód lub do ziemi ścieki przemysłowe lub komunalne (inne niż bytowe).
Współczynniki różnicujące:
Dla wskaźnika BZT5:
·  0,3 – dla ścieków bytowych;
·  0,4 – dla ścieków komunalnych odprowadzanych z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi;
·  1 – dla ścieków przemysłowych lub komunalnych odprowadzanych z urządzeń innych niż urządzenia kanalizacyjne miast i wsi;
·  0,5 – dla ścieków innych.
Dla wskaźnika ChZTChr:
· 0,4 – dla ścieków bytowych;
· 0,5 – dla ścieków komunalnych odprowadzanych z urządzeń kanalizacyjnych miast i wsi;
·  1 – dla ścieków przemysłowych lub komunalnych odprowadzanych z urządzeń innych niż urządzenia kanalizacyjne miast i wsi;
· 0,7 – dla ścieków innych.
W celu ustalenia wysokości opłaty, należy przygotować następujące dane:
· ilość ścieków odprowadzonych do wód lub do ziemi w danym półroczu lub roku;
· rodzaj wprowadzanych ścieków;
· jakość ścieków wyrażonych poprzez stężenia substancji zawartych w ściekach
· pozwolenie wodnoprawne lub jego brak.
I etap
ustalenie ładunku substancji (brutto) zawartych w ściekach dla każdego rodzaju wskaźnika według wzoru:
Łś = V x s/1000 [kg]
gdzie:
V – ilość ścieków odprowadzonych w danym półroczu lub roku [m3];
s – stężenie zanieczyszczeń wyrażone jako wskaźnik: BZT5, ChZTChr, zawiesina ogólna, suma chlorków i siarczanów [mg/dm3].
II etap
ustalenie opłaty:
Opłata = S x w x Łś – dla zakładów, które odprowadzają tylko ścieki
Opłata = S x w x (Łś – Łw) dla zakładów, które pobierają wodę i posiadają informacje o ilości substancji zawarte w pobranej wodzie
gdzie:
S – jednostkowa stawka opłat za 1 kg substancji [zł/kg];
W – współczynnik różnicujący zależny od rodzaju wprowadzanych ścieków;
Łś – ładunek substancji zawarty w ściekach [kg];
Łw – ładunek substancji zawarty w pobranej wodzie [kg].
Z naliczonych opłat dla wskaźników BZT5, ChZTChr, zawiesina ogólna, suma chlorków i siarczanów wybieramy opłatę najwyższą.
Na wprowadzanie ww. ścieków do wód lub do ziemi wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku jego braku ponoszona jest opłata podwyższona o 500 % (czyli opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).

Opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi
Opłatom podlegają wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujęte w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Ustalone jednostkowe stawki opłat dotyczą 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej na rok. Ustalając opłatę w półroczu należy ją podzielić przez 2.
Opłaty ponosi się w postaci zryczałtowanej według podziału zanieczyszczonych powierzchni:
1.     powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych;
2.     powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 857, ze zm.), portów morskich i lotnisk;
3.     powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych;
4.     powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych;
5.     powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2.
Wody opadowe i roztopowe są ściekami, ich wprowadzanie do wód lub do ziemi wymaga pozwolenia. W przypadku jego braku ponoszona jest opłata podwyższona o 500 % (czyli opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).
W celu ustalenia wysokości opłaty za wody opadowe lub roztopowe, należy ustalić:
1.     sposób zagospodarowania terenu (teren przemysłowy, składowy, baza transportowa, drogi i parkingi),
2.     wielkość powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni [m2]
3.     pozwolenie wodnoprawne lub jego brak
Opłata = P x S/2 (w przypadku opłat półrocznych)
Opłata = P x S (w przypadku opłat rocznych)
gdzie:
P – wielkość powierzchni, z której pochodzą wody opadowe lub roztopowe [m2];
S – jednostkowa stawka za 1 m2 [zł/m2 na rok].

Opłaty za wprowadzanie wód chłodniczych
Opłaty za wprowadzanie wód chłodniczych ponosi się w zależności od ich temperatury za 1 dam3 (1000 m3). Opłatę za ten rodzaj ścieków ustala się mając na uwadze temperaturę wód, nie dolicza się do niej opłaty za inne substancje. Stawki ustalono progresywnie dla przedziałów temperatur ustalonych co kilka stopni:
1.     temp. wprowadzonej wody jest wyższa niż +26°C a nie przekracza +32°C;
2.     temp. wprowadzonej wody jest wyższa niż +32°C a nie przekracza +35°C;
3.     temp. wprowadzonej wody jest wyższa niż +35°C.
Wody chłodnicze są ściekami, ich wprowadzanie do wód lub do ziemi wymaga pozwolenia. W przypadku jego braku ponoszona jest opłata podwyższona o 500 % (czyli opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).
Opłatę ustalamy korzystając ze wzoru:
Opłata = V x S
gdzie:
V – ilość wód chłodniczych [dam3];
S – jednostkowa stawka opłaty dla danej temperatury wód chłodniczych [zł/dam3].
 
PRZYKŁADY OBLICZEŃ:
 
Przykład 1:
Podmiot korzystający ze środowiska odprowadza ścieki socjalno-bytowe z terenu osiedla. Ścieki są oczyszczane w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej i kolektorem odprowadzane do rzeki. Podmiot posiada pozwolenie na odprowadzanie ścieków. W 2015 roku odprowadził 40 000 m3 ścieków o następujących wskaźnikach zanieczyszczeń:
·         BZT5 – 15 mg/dm3;
·         ChZTChr – 20 mg/dm3;
·         zawiesina ogólna – 30 mg/dm3.
I etap obliczanie ilości substancji (ładunku brutto) w ściekach:
BZT5= 40 000 m3x 15 mg/dm3/1000 = 600 kg
ChZTChr = 40 000 m3x 20 mg/dm3/1000 =800 kg
Zawiesiną ogólną = 40 000 m3 x 30 mg/dm3/1000 = 1200 kg.
II etap obliczanie opłaty
Opłata BZT5 = 4,28 zł/kg x 0,3 x 600 kg = 770,40 zł
Opłata ChZTChr = 1,71 zł/kg x 0,4 x 800 kg = 547,20 zł
Opłata zawiesina ogólna = 0,52 zł/kg x 1200 kg = 624 zł
Wybieramy opłatę najwyższą tj.: BZT5 po zaokrągleniu 770,00 zł.

Przykład 2:
Na terenie zakładu przemysłowego znajduje się 5000 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której kanalizacją deszczową odprowadzane są wody opadowe do rzeki. W tym wyszczególniono 3000 m2 terenów przemysłowych i 2000 m2 powierzchni dróg i parkingów. Podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne.
Wyliczenie opłaty za II półrocze 2012 roku:
Opłata = (3000 m2 x 0,27 zł/m2/2) + (2000 m2 x 0,052 zł/m2/2) = 405,00 zł + 52,00 zł =457,00 zł

Przykład 3:
Zakład odprowadza do rzeki bez pozwolenia wodnoprawnego wody chłodnicze o temperaturze 33°C odrębnym kolektorem w ilości 100 000 m3 w 2015 roku.
100 000 m3 = 100 dm3
Opłata = 100 dm3 x 1,36 zł/ dm3 = 136,00 zł x 6 (podwyższenie opłaty za brak pozwolenia) = 816,00 zł.
 
  
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi  i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
 
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.