Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

UWAGA!    ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ważne!

Informacja dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do przedłożenia do marszałka województwa wykazu o gazach lub pyłach wprowadzonych do powietrza w roku 2020.

Zgodnie z art. 285 ust. 2, art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesłania do marszałka województwa wykazu zawierającego dane o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.

Od roku 2020  (dotyczy wykazów za rok 2019)  podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, ma obowiązek  przekazania marszałkowi województwa łódzkiego wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W związku z powyższym, każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien posiadać konto w Krajowej bazie.

W przypadku, gdy podmiot takiego konta nie posiada, powinien niezwłocznie  dokonać rejestracji w Krajowej bazie.

Rejestracji dokonuje się na podstawie elektronicznego formularza rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie:  https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register .

Wszelkie informacje na temat: założenia konta, sprawozdawczości, terminów przesłania raportu, sposobu wprowadzania danych do raportu oraz generowania wykazów opłatowych, które należy przesłać do marszałka województwa, można znaleźć na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/, a ewentualne zapytania kierować do pracowników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie (numery telefonów kontaktowych dostępne na stronie internetowej).

Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska w roku 2020, które nie  będą zgodne z przedmiotowym raportem, będą musiały zostać skorygowane.”

W związku ze zmianą brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.


Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat od roku 2016.

 


Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

 


Zwolnienie nie dotyczy zaległych wykazów za rok 2015 zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, czyli tych, które nie zostały przedłożone marszałkowi województwa w terminie przewidzianym przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 

 


 

 

Zgodnie z art. 273 ust. 1
·   pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
·   pkt  1a ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest  za przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów objętych systemem handlu uprawnieniami).

 

 

 

Podstawa prawna:
·   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 ze zm.);
·   Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1342);
·   Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 136 ze zm.).

 


W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku sporządza wykaz, dotyczący korzystania ze środowiska wraz z ustaloną we własnym zakresie wysokością należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku opłata za 2020 rok winna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2021 roku i w tym samym terminie złożony powinien być wykaz).

 


Nie wnosi się opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, której roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

 

 

 

Podmiot korzystający ze środowiska:
Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 275 P.o.ś.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy, podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
·   przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1292 ze zm.),
·   osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
·   osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
·   jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 

Podmiot korzystający ze środowiska (wprowadzającego gazy lub pyły do powietrza) ma obowiązek:

-  ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce;
-  wnieść bez wezwania należną opłatę:
·  do dnia 31 marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku, gdy wyliczona opłata za rok przekroczy 800 zł.),
·  niezwłocznie, w przypadku okresów zaległych t.j. 2015 roku (gdy wyliczona opłata roczna przekracza 800 zł),
-  przedłożyć marszałkowi województwa wykaz o gazach lub pyłach wprowadzanych do powietrza wraz z wyliczeniem opłaty,
-  przedłożyć zaległe wykazy za rok 2015  (w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot korzystający ze środowiska powodował emisję zanieczyszczeń w poprzednich latach),
-  przedłożyć oświadczenie o braku źródeł emisji zanieczyszczeń (w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot nie powodował emisji zanieczyszczeń w poprzednich okresach rozliczeniowych).

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
·   na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych;
·   na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podmiot nie wnosi opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, roczna - 800 zł.
 
WAŻNE!
Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na postawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.

W przypadku braku informacji marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat:
Opłaty nalicza się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce:
2018 rok - Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2490;
2017 rok - Monitor Polski z 2016 roku, poz. 718;
2016 rok - Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2015 rok - Monitor Polski z 2014 roku, poz. 790, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2014 rok - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 729;
2013 rok - Monitor Polski z 2012 roku, poz. 766.

 
  
Opłaty podwyższone:
Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  (opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).

Wzory wykazów:
Informacje dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza należy sporządzać na obowiązujących drukach.  Wzory wykazów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia:
od 2013 roku – Dz. U. z 2014 roku, poz. 274;
od 2018 roku - Dz. U. z 2018 roku, poz. 2527.

PAMIĘTAJ!
Wysokość opłaty winna być zaokrąglona do pełnych złotych dopiero na załączniku Nr 1 zgodnie z objaśnieniami.
Pod „Zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod wypełnianymi tabelami dotyczącymi poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, pobór wód, odprowadzanie ścieków, odpady) musi zawsze znajdować się treść „Pouczenia”, które wraz z bieżącą datą winno być czytelnie podpisane przez osobę/osoby posiadającą/ce stosowne upoważnienie/nia do reprezentowania podmiotu.
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu to właściciel przedsiębiorstwa, wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, organ reprezentujący zgodnie z wpisem w KRS itp.
W przypadku, gdy podpis pod wykazami złoży osoba upoważniona na piśmie przez ww. osoby należy przedłożyć pełnomocnictwo w tut. Urzędzie.

Sankcje:
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieści w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1325 ze zm.):
W myśl artykułu 281 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.
Odsetki nalicza podatnik (podmiot korzystający ze środowiska) od dnia następującego po dniu upływu w terminie płatności podatku i wpłaca je bez wezwania organu podatkowego na rachunek redystrybucyjny odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Kontrole:
Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
·  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
·  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
·  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
·  źądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
  
Numer konta:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat z tytułu wprowadzania gazow lub pyłów do powietrza:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Należy dodać tytuł wpłaty np.: „opłata za emisję za rok 2020”.
 
Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Wykazy oraz korespondencję można przedłożyć w dowolny sposób:
- osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (parter budynku siedziby Urzędu),
- drogą pocztową,
- elektronicznie przez platformę EPUAP (wykaz powinien być zabezpieczony podpisem elektronicznym).
  
Dział merytoryczny – kontakt Informacji dotyczących spraw związanych z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
tel. 42 663 34 64 - powiat pabianicki, powiat kutnowski
tel. 42 663 34 97 - powiat piotrkowski, powiat pajęczański    
tel. 42 663 35 40 - powiat powiat łaski, powiat tomaszowski 
tel. 42 663 35 41 - powiat poddębicki, powiat łowicki                                     
tel. 42 663 35 42 - powiat radomszczański, powiat rawski        
tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat sieradzki      
tel. 42 663 35 45 - powiat wieruszowski, powiat brzeziński, powiat łęczycki
tel. 42 663 35 47 - powiat skierniewicki, powiat zgierski      
tel. 42 663 35 48 - powiat łódzki grodzki, powiat zduńskowolski            
tel. 42 663 35 49 - powiat opoczyński, jednostki spoza woj. łódzkiego
tel. 42 663 36 53 - powiat łódzki grodzki
tel. 42 663 35 39 - powiat łódzki wschodni, powiat wieluński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Weryfikacją wykazów zajmują się ww  pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych – (piętro IV pokój nr  404, 405 oraz piętro V pokój nr 503, 504, 505, 506, 507, 508).
 
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi  i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.