DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

UWAGA!    ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ważne!

Informacja dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do przedłożenia do marszałka województwa wykazu o gazach lub pyłach wprowadzonych do powietrza w roku 2019.

Zgodnie z art. 285 ust. 2, art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesłania do marszałka województwa wykazu zawierającego dane o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni.

Od roku 2020  (dotyczy wykazów za rok 2019)  podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, ma obowiązek  przekazania marszałkowi województwa łódzkiego wykazu sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

W związku z powyższym, każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien posiadać konto w Krajowej bazie.

W przypadku, gdy podmiot takiego konta nie posiada, powinien niezwłocznie  dokonać rejestracji w Krajowej bazie.

Rejestracji dokonuje się na podstawie elektronicznego formularza rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie:  https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register .

Wszelkie informacje na temat: założenia konta, sprawozdawczości, terminów przesłania raportu, sposobu wprowadzania danych do raportu oraz generowania wykazów opłatowych, które należy przesłać do marszałka województwa, można znaleźć na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/, a ewentualne zapytania kierować do pracowników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie (numery telefonów kontaktowych dostępne na stronie internetowej).

Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska w roku 2019, które nie  będą zgodne z przedmiotowym raportem, będą musiały zostać skorygowane.”

 W związku ze zmianą brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.


Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat od roku 2016.

Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Zwolnienie nie dotyczy zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, czyli tych, które nie zostały przedłożone marszałkowi województwa w terminach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska (zaległe wykazy obejmują:  II półrocze 2012 r., rok: 2013, 2014 oraz 2015).
 


 Zgodnie z art. 273 ust. 1
·   pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
·   pkt  1a ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest  za przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów objętych systemem handlu uprawnieniami).

Podstawa prawna:
·   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm.);
·   Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1342);
·   Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1223).

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku sporządza wykaz, dotyczący korzystania ze środowiska wraz z ustaloną we własnym zakresie wysokością należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku opłata za 2017 rok winna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2018 roku i w tym samym terminie złożony powinien być wykaz).

Nie wnosi się opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, której roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Opłaty dotyczące korzystania ze środowiska dotyczące II półrocza 2012 r. winny być rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Podmiot korzystający ze środowiska:
Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 275 P.o.ś.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy, podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
·   przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1829 ze zm.),
·   osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
·   osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
·   jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmiot korzystający ze środowiska (wprowadzającego gazy lub pyły do powietrza) ma obowiązek:

-  ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce;
-  wnieść bez wezwania należną opłatę:
·  do dnia 31 marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku, gdy wyliczona opłata za rok przekroczy 800 zł.),
·  niezwłocznie, w przypadku okresów zaległych: II półrocze 2012r., 2013 roku, 2014 roku, 2015 roku (gdy wyliczona opłata roczna przekracza 800 zł, półroczna 400 zł),
-  przedłożyć marszałkowi województwa wykaz o gazach lub pyłach wprowadzanych do powietrza wraz z wyliczeniem opłaty,
-  przedłożyć kopię wykazu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za II półrocze 2012 roku,
-  przedłożyć zaległe wykazy za II półrocze 2012 r. oraz za rok: 2013, 2014 i 2015  (w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot korzystający ze środowiska powodował emisję zanieczyszczeń w poprzednich latach),
-  przedłożyć oświadczenie o braku źródeł emisji zanieczyszczeń (w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot nie powodował emisji zanieczyszczeń w poprzednich okresach rozliczeniowych).

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
·   na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych;
·   na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podmiot nie wnosi opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, roczna - 800 zł.
 
WAŻNE!
Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na postawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.

W przypadku braku informacji marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat:
Opłaty nalicza się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce:
2018 rok - Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2490;
2017 rok - Monitor Polski z 2016 roku, poz. 718;
2016 rok - Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2015 rok - Monitor Polski z 2014 roku, poz. 790, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2014 rok - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 729;
2013 rok - Monitor Polski z 2012 roku, poz. 766.

 
  
Opłaty podwyższone:
Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  (opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).

Wzory wykazów:
Informacje dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza należy sporządzać na obowiązujących drukach.  Wzory wykazów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia:
od 2013 roku – Dz. U. z 2014 roku, poz. 274;
od 2018 roku - Dz. U. z 2018 roku, poz. 2527.

PAMIĘTAJ!
Wysokość opłaty winna być zaokrąglona do pełnych złotych dopiero na załączniku Nr 1 zgodnie z objaśnieniami.
Pod „Zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod wypełnianymi tabelami dotyczącymi poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, pobór wód, odprowadzanie ścieków, odpady) musi zawsze znajdować się treść „Pouczenia”, które wraz z bieżącą datą winno być czytelnie podpisane przez osobę/osoby posiadającą/ce stosowne upoważnienie/nia do reprezentowania podmiotu.
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu to właściciel przedsiębiorstwa, wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, organ reprezentujący zgodnie z wpisem w KRS itp.
W przypadku, gdy podpis pod wykazami złoży osoba upoważniona na piśmie przez ww. osoby należy przedłożyć pełnomocnictwo w tut. Urzędzie.

Sankcje:
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieści w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.):
W myśl artykułu 281 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.
Odsetki nalicza podatnik (podmiot korzystający ze środowiska) od dnia następującego po dniu upływu w terminie płatności podatku i wpłaca je bez wezwania organu podatkowego na rachunek redystrybucyjny odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Kontrole:
Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
·  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
·  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
·  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
·  źądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
  
Numer konta:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat z tytułu wprowadzania gazow lub pyłów do powietrza:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Należy dodać tytuł wpłaty np.: „opłata za emisję za rok 2016”.
 
Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Wykazy oraz korespondencję można przedłożyć w dowolny sposób:
- osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (parter budynku siedziby Urzędu),
- drogą pocztową,
- elektronicznie przez platformę EPUAP (wykaz powinien być zabezpieczony podpisem elektronicznym).
  
Dział merytoryczny – kontakt Informacji dotyczących spraw związanych z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
tel. 42 663 34 64 - powiat pabianicki, powiat kutnowski
tel. 42 663 34 97 - powiat sieradzki, powiat rawski
tel. 42 663 35 40 - powiat łódzki grodzki, powiat tomaszowski
tel. 42 663 35 41 - powiat piotrkowski
tel. 42 663 35 42 - powiat łaski, powiat zduńskowolski
tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat zgierski
tel. 42 663 35 45 - powiat wieruszowski, powiat pajęczański, powiat brzeziński, powiat łęczycki
tel. 42 663 35 47 - powiat skierniewicki, powiat poddębicki, powiat opoczyński
tel. 42 663 35 48 - powiat łódzki grodzki, powiat wieluński
tel. 42 663 35 49 - powiat radomszczański, jednostki spoza woj. łódzkiego
tel. 42 663 35 89 - powiat łódzki grodzki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Weryfikacją wykazów zajmują się ww  pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych – (piętro IV pokój nr  404, 405 oraz piętro V pokój nr 503, 504, 505, 506, 507, 508).
 
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi  i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl