Opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wód podziemnych lub powierzchniowych

UWAGA!    ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016.

Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Zwolnienie nie dotyczy zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, czyli tych, które nie zostały przedłożone marszałkowi województwa w terminach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska (zaległe wykazy obejmują:  II półrocze 2012 r., rok: 2013, 2014 oraz 2015).UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za pobór wód.

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm.);
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.);
· Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1342).
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku sporządza wykaz, dotyczący korzystania ze środowiska wraz z ustaloną we własnym zakresie wysokością należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, opłata za 2015 rok winna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2016 roku i w tym samym terminie złożony powinien być wykaz.
Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu poboru wód, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.
Opłaty dotyczące korzystania ze środowiska dotyczące poszczególnych półroczy w okresie II półrocze 2011 roku –II półrocze 2012 roku winny być rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Podmiot korzystający ze środowiska:
Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest obowiązany, na podstawie art. 275 P.o.ś., podmiot korzystający ze środowiska.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy, podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
·  przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1829 ze zm.),
· osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
· osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
· jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmiot korzystający ze środowiska (dokonujący poboru wód) ma obowiązek:
 - zgodnie z art. 287 prowadzić, aktualizowaną co pół roku (do II półrocza 2012 roku), a począwszy od roku 2013 co rok, ewidencję zawierającą odpowiednio:
·  informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej lub podziemnej;
 - ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce;
 - wnieść bez wezwania należną opłatę:
·  do 31 marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku, gdy wyliczona opłata za rok przekroczy 800 zł),
·  niezwłocznie w przypadku okresów zaległych: od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku oraz za rok: 2013, 2014 i 2015 (w przypadku, gdy wyliczona opłata roczna przekracza 800 zł, półrocza 400 zł)
- przedłożyć marszałkowi województwa wykaz o ilości i jakości pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej wraz z wyliczeniem należnej opłaty,
 - przedłożyć kopię wykazu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za okresy od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku,
 - przedłożyć zaległe wykazy za okresy rozliczeniowe od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku oraz za 2013, 2014 i 2015 rok w przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot dokonywał poboru wód podziemnych lub powierzchniowych w poprzednich latach,
 - przedłożyć oświadczenie o braku poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot nie dokonywał poboru wód podziemnych lub powierzchniowych w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi:
·  na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych;
·  na podstawie art. 294 ustawy Prawo ochrony środowiska zwolniony z opłat jest pobór wód:
1.  dokonywany na potrzeby przerzutów wody;
2.  na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości;
3.  powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem;
4.  na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości;
4a  na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej;
5.  na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem;
6.  na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych;
7.  pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.
·    na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podmiot nie wnosi opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, a roczna - 800 zł.

WAŻNE!
Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na postawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.
W przypadku braku informacji Marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat:
Opłaty nalicza się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce:
2017 rok - Monitor Polski z 2016 roku, poz. 718;
2016 rok - Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2015 rok - Monitor Polski z 2014 roku, poz. 790, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2014 rok - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 729;
2013 rok - Monitor Polski z 2012 roku, poz. 766;
2012 rok - Monitor Polski Nr 94 z 2011 roku, poz. 958.
 

  Opłaty podwyższone:
Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na: pobór wód (opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).

Wyjątek:
W myśl art. 124 pkt. 8 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5m3 na dobę.

Wzory wykazów:
Informacje dotyczące poboru wód należy sporządzać na obowiązujących drukach. Wzory wykazów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia:
od 2013 roku – Dz. U. z 2014 roku, poz. 274;
II półrocze 2012 roku – Dz. U. Nr 97 z 2009 r., poz. 816.

PAMIĘTAJ!
Wysokość opłaty winna być zaokrąglona do pełnych złotych dopiero na załączniku Nr 1 zgodnie z objaśnieniami.
Pod „Zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod wypełnianymi tabelami dotyczącymi poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, pobór wód, odprowadzanie ścieków, odpady) musi zawsze znajdować się treść „Pouczenia”, które wraz z bieżącą datą winno być czytelnie podpisane przez osobę/osoby posiadającą/ce stosowne upoważnienie/nia do reprezentowania podmiotu.
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu to właściciel przedsiębiorstwa, wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, organ reprezentujący zgodnie z wpisem w KRS.
W przypadku, gdy podpis pod wykazem złoży osoba upoważniona na piśmie przez ww., w tutejszym Urzędzie należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

Sankcje:
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieści w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.): W myśl artykułu 281 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki nalicza podatnik (podmiot korzystający ze środowiska) od dnia następującego po dniu upływu w terminie płatności podatku i wpłaca je bez wezwania organu podatkowego na rachunek redystrybucyjny odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

KONTROLE:
Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
·  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
·  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
·  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
·  żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
 
Numer konta:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Należy dodać tytuł wpłaty np.: „opłata za wodę rok 2016”.
 
Wykazy oraz korespondencję można przedłożyć w dowolny sposób:
- osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (parter budynku siedziby Urzędu),
- drogą pocztową,
- elektronicznie przez platformę EPUAP (wykaz powinien być zabezpieczony podpisem elektronicznym).
 
Weryfikacją przedkładanych wykazów zajmują się pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych – (piętro V, pokój 517).

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
Osobiście korespondencję można składać w Biurze Podawczym (parter budynku siedziby Urzędu).
tel./fax. (42) 663-35-73 – powiaty: bełchatowski, brzeziński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, opoczyński, wieluński,  wieruszowski, zduńskowolski
tel. (42) 663- 32-56 – powiaty: łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, miasto Łódź, kutnowski, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski, zgierski, PKP, skierniewicki
fax. (42) 663-35-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 
Opłaty za pobór wód
Do wyliczenia opłaty z tytułu poboru wód stosujemy zawsze:
·  odpowiednie jednostkowe stawki opłat obowiązujące w danym roku rozliczeniowym;
· współczynniki różnicujące zależne od jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania (wody podziemne i powierzchniowe);
· współczynniki różnicujące zależne od części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody (wody powierzchniowe).

Naliczenie opłaty za pobór wody podziemnej
W celu ustalenia wysokości opłaty, należy przygotować następujące dane:
· ilość pobranej wody w półroczu lub w roku z danego ujęcia;
· cel zużycia wody;
· proces uzdatniania, jakim poddawana jest pobrana woda
· pozwolenie wodnoprawne, jego brak lub brak obowiązku posiadania.
Naliczenie opłaty odbywa się za pomocą wzoru:
Opłata = V x S x W
gdzie:
V – ilość wody podziemnej pobranej na określony cel zużycia w półroczu lub w roku [m3];
S – jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu użycia [zł/m3];
W – współczynnik różnicujący zależny od sposobu uzdatniania wody.
W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:
·  2 – jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji;
·  1,25 – jeżeli woda podlega procesom odżelaziania i utleniania;
·  1 – jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;
·  0,5 – jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji domieszek lub metali ciężkich;
·  0,3 – jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

Naliczenie opłaty za pobór wody powierzchniowej
W celu ustalenia wysokości opłaty, należy przygotować następujące dane:
·  ilość pobranej wody w półroczu lub w roku;
·  cel zużycia wody;
·  proces uzdatniania, jakim poddawana jest pobrana woda;
·  określić obszar działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej, dla województwa łódzkiego współczynnik ten wynosi – 1,1;
·  pozwolenie wodnoprawne, jego brak lub brak obowiązku posiadania.
Naliczenie opłaty odbywa się za pomocą wzoru:
Opłata = V x S x W x R
gdzie:
V – ilość wody powierzchniowej pobranej na określony cel zużycia w półroczu lub w roku [m3];
S – jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu użycia [zł/m3];
W – współczynnik różnicujący zależny od sposobu uzdatniania wody;
R – współczynnik różnicujący dla danego obszaru kraju.
W przypadku wody powierzchniowej współczynniki różnicujące wynoszą:
·  2,8 – jeżeli woda nie jest uzdatniania lub przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających;
·  2 – przy stosowaniu filtracji pospiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych;
·  1 – przy stosowaniu koagulacji domieszek i flokulacji albo filtracji powolnej lub przy stosowaniu odżelaziania i odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych;
· 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami i sorpcji na węglu aktywnym lub samej sorpcji na węglu aktywnym.
 
PRZYKŁADY OBLICZEŃ:
 
Przykład 1:
Podmiot korzystający ze środowiska w 2015 roku pobrał z własnej studni głębinowej wodę w ilości 3500 m3 i poddał ją uzdatnianiu poprzez odżelazianie i dezynfekcję, a następnie zużył ją na cele socjalno-bytowe. Podmiot posiada pozwolenie wodno prawne na pobieranie wody z przedmiotowego ujęcia.
Dane:
Ilość wody pobranej w 2015 roku - 3500 m3.
Cel zużycia – socjalno-bytowy.
Metoda uzdatniania – dezynfekcja (współczynnik. 2) i odżelazianie (współczynnik 1,25). Zgodnie z zasadą iż jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej stosuje się dwa lub więcej procesów uzdatniania, to przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy – stosujemy współczynnik 1,25.
Opłata = 3500 m3 x 0,068 zł/m3 x 1,25 = 297,50 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych opłata za pobór wody w 2015 roku wynosi 298,00 zł,

Przykład 2:
Na potrzeby produkcji zakład w 2015 roku pobrał wodę podziemną w ilości 7500 m3 z własnej studni głębinowej, pobrana woda wchodzi w skład produktów żywnościowych. Cała ilość pobranej wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości podlega procesom uzdatniania przy zastosowaniu ciągu technologicznego: dezynfekcja, odżelazianie i odmanganianie. Zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody.
Dane:
Ilość wody pobranej w 2015 roku - 7500 m3.
Cel zużycia – produkcja artykułów spożywczych.
Metoda uzdatniania – dezynfekcja (współczynnik 2), odżelazianie (współczynnik 1,25), odmanganianie (współczynnik 1).
Zgodnie z zasadą, iż jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej stosuje się dwa lub więcej procesów uzdatniania, to przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy – stosujemy współczynnik 1.
Opłata = 7500 m3 x 0,097 zł/m3 x 1 = 727,50 zł
Ze względu na brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód wartość opłaty podnosimy o 500 %.
Opłata końcowa = 727,50 zł x 6 = 4 365,00 zł

Przykład 3:
Podmiot korzystający ze środowiska w 2015 roku znajdujący się na terenie RZGW Poznań (współczynnik różnicujący 1,1) posiadający pozwolenie wodnoprawne na pobór wody powierzchniowej pobrał ją w ilości 9850 m3 na cele inne i poddawał uzdatnianiu: 2500 m3 – poprzez cedzenie na sitach (współczynnik różnicujący 2,8), 3000 m3 – poprzez koagulację (współczynnik różnicujący 1), 4350 m3 – poprzez sorpcję na węglu aktywnym (współczynnik różnicujący 0,6). 
Wyliczenie opłaty:
2500 m3 x 0,057 zł/m3 x 2,8 x 1,1 =438,90 zł
3000 m3 x 0,057 zł/m3 x 1 x 1,1 = 188,10 zł
4350 m3 x 0,057 zł/m3 x 0,6 x 1,1 = 163,65 zł
Całkowita opłata = 438,90 zł + 188,10 zł + 163,65 zł = 790,65 zł
 
 
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi  i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
 
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.