Opłaty za korzystanie ze środowiska - odpady

 


UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku sporządza wykaz, dotyczący korzystania ze środowiska wraz z ustaloną we własnym zakresie wysokością należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku (czyli opłata za 2020 rok winna być zatem uiszczona do dnia 31 marca 2021 roku i w tym samym terminie złożony powinien być wykaz).
Zaznaczyć należy, iż podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa.
Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł za dany komponent środowiska. Zwolnienie z opłaty nie zwalnia jednak podmiotu z obowiązku przesłania wykazu.

 

 

1.  Podstawa prawna:
·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.);
·      Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077 ze zm.);
·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm., w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.);
·      Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.);
·      Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342).

 

 

2.  Podmiot korzystający ze środowiska:
Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest obowiązany, na podstawie art. 275 P.o.ś., podmiot korzystający ze środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy, podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
·      przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 1829 ze zm.),
·      osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
·      osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
·      osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
·      jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  

 

3.  Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:
Zgodnie z art. 287 podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku (do II półrocza 2012 roku), a począwszy od roku 2013 co rok, ewidencję zawierającą odpowiednio:
·      informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości;
·      informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
·      informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
·      informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki;
·      informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

 


Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

 

 

4.  Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat:
Wyjątki od zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska:
•   działania ratownicze;
•   osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami np. rolnicy indywidualni, którzy ponoszą opłaty za korzystanie jedynie w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów Prawa wodnego.


Zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podmiot nie wnosi opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, a roczna - 800 zł.

 

 

WAŻNE!
Zwolnienie z opłat nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania, w terminie do końca miesiąca marca następującego po upływie każdego roku, informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.
W przypadku braku informacji Marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

 

5.  Stawki opłat:
Opłaty nalicza się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce:
2017 rok - Monitor Polski z 2016 roku, poz. 718;
2016 rok - Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2015 rok - Monitor Polski z 2014 roku, poz. 790, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2014 rok - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 729;
2013 rok - Monitor Polski z 2012 roku, poz. 766;
2012 rok - Monitor Polski Nr 94 z 2011 roku, poz. 958.

 

 

  

 

6.  Wzory wykazów:

 


Informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz wysokości należnych opłaty należy sporządzać na obowiązujących drukach. Wzory wykazów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia:
od 2013 roku – Dz. U. z 2014 r., poz. 274
II pół. 2012 r. – Dz. U. Nr 97 z 2009 r., poz. 816

 

 

PAMIĘTAJ!
Wysokość opłaty winna być zaokrąglona do pełnych złotych dopiero na załączniku Nr 1 zgodnie z objaśnieniami. Pod „Zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod wypełnianymi tabelami dotyczącymi poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, pobór wód, odprowadzanie ścieków, odpady) musi zawsze znajdować się treść „Pouczenia”, które wraz z bieżącą datą winno być czytelnie podpisane przez osobę/osoby posiadającą/ce stosowne upoważnienie/nia.

 

 

7.  Sankcje:

 


Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieści w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.
W razie nie uiszczenia przez podmiot korzystający ze środowiska opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia marszałek województwa na podstawie własnych ustaleń oraz wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska wymierza opłatę w drodze decyzji.
W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podmiot korzystający ze środowiska uiszcza opłatę podstawową wraz z odsetkami za zwłokę.

 

 

 

 

WAŻNE!

 


Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością.

 


Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
·      wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
·      przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
·      żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
·      żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

 

 

8.  Opłaty podwyższone:
Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:
·      wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów;
·      pobór wód;
·      wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

 


Wysokości opłat podwyższonych:
·      od 1 stycznia 2009 r. – opłata podwyższona o 500%;

 

 

  

 

9.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.):
W myśl artykułu 281 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki nalicza podatnik (podmiot korzystający ze środowiska) od dnia następującego po dniu upływu w terminie płatności podatku i wpłaca je bez wezwania organu podatkowego na rachunek redystrybucyjny odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

 

 

10.  Numer konta:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów na składowisku:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001

 


Należy dodać w tytule wpłaty np.: „opłata za emisję rok 2020”.

 


Weryfikacją przedkładanych wykazów zajmują się pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych – (piętro V).

 

 

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

 


Osobiście korespondencję można składać w Biurze Podawczym (parter budynku siedziby Urzędu).

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska – odpady

 

1. Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 519 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 21 ze zmianami).

 

2. Podmiot korzystający ze środowiska
Podmiotem zobowiązanym do ponoszenia opłat za składowanie odpadów jest posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, a więczarządzający składowiskiem odpadów (art. 279 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).
W zakresie składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania, powyższy obowiązek dotyczy każdego posiadacza odpadów, który dopuszcza się naruszenia.
Jeśli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, który przekazał te odpady.
W przypadku przekazania odpadów przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

 

3. Opłaty za składowanie odpadów
Zarządzający składowiskiem odpadów ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym samym terminie - do dnia 31 marca podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości należnej opłaty.
Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów.
Na składowisku odpadów, na którym umieszcza się i z którego wydobywa się odpady tego samego rodzaju, podstawą do naliczenia opłat jest różnica pomiędzy masą odpadów umieszczonych na składowisku, a masą odpadów wydobytych ze składowiska - w ciągu roku kalendarzowego; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, to przyjmuje się wartość 0.
Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa.Powyższej reguły nie stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny – Dz. U. Nr 191 z 2002 r., poz.1595).

 

 

4. Opłaty podwyższone (art. 293 ustawy Prawo ochrony środowiska)
Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów ponosi się opłatę, podwyższoną w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
Jeśli odpady składowane są w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.

 


W przypadku pozbycia się odpadów:
1.  nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
2.  na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
3.  na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,
podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania.
W przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania utożsamiane jest jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.

Opłatę podwyższoną (OP) wylicza się według wzoru:

OP = w * s * m * t
gdzie:

w - krotność jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku (zł/Mg),

m - masa odpadów (Mg),s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku (zł/Mg),

t - ilość dób postępowania z odpadami niezgodnie z przepisami.

 

 

Dodatkowe informacje:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Wydział Opłat Środowiskowych
V piętro, pokój 506
tel.  42 663-35-35; 42 663-35-46
fax  42 663-35-32

 

Ewidencjonowanie dokonywanych wpłat oraz windykacja zaległości w opłatach:
 Wydział Ewidencji i Windykacji Opłat Środowiskowych
 V piętro, pokój 514 - 516
tel. 42 663 35 26
 42 663 35 27
 42 663 35 28
 42 663 35 29
 42 663 35 37  

  

 

  

 

Udostępnianie informacji o środowisku
1.  Podstawa Prawna:
·      Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.);
·      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).
Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu.

 


Informacje udziela się na pisemny wniosek.

 


Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

 


Rozdział 2 ww. ustawy reguluje przypadki, w których organ administracji może nie udostępnić informacji bądź odmówić jej udostępnienia.

 


Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji publicznej dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

 


Opłat również nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

 

 

 


2.  Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku:

 


a)    Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:
·         za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów – 5 zł
·         0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

 


b)    Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

 


c)    Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
·         0,15 zł za stronę kopii czaro – białej;
·         1,50 zł za stronę kopii kolorowej.

 


d)    Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
·         297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
·         420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
·         594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
·         841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

 


e)    Za przekształcanie informacji w formę elektroniczną pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

 


f)     Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego.

 


g)    Powyższą opłatę uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę na rachunek bankowy właściwego organu administracji.

 

 

Numer konta bankowego:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi
13 1240 3073 1111 0010 0269 1160

 


Należy dodać w tytule wpłaty np. za udostępnienie informacji o środowisku.

 

 

 

 

 


INFORMACJA
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.