DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Rolnictwo/ochrona środowiska

Numery rachunków bankowych dotyczące opłat środowiskowych

Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Udostępnianie informacji o środowisku

EkoPłatnik - Program do naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego

Opłata produktowa

Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych

Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Pomoc publiczna w rolnictwie

Substancje zubażające warstwę ozonową

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Opłaty za korzystanie ze środowiska - odpady

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Opłaty za korzystanie ze środowiska - pobór wód podziemnych lub powierzchniowych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl