DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Powstało Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości

12.03.2015
12 marca uroczyście otwarto Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi, które skupiać będzie niemal wszystkie najważniejsze instytucje okołobiznesowe działające w regionie i pozwoli zintegrować całe środowisko przedsiębiorczości Łodzi i regionu.
 
Znaj­dą się tam siedzi­by m.​in. Łódz­kiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go i In­ku­ba­to­ra Przed­się­bior­czo­ści, Kla­ster No­wych Tech­no­lo­gii, Bu­si­ness Cen­tre Club, Re­gio­nal­ny Zwią­zek Pra­co­daw­ców Ziemi Łódz­kiej Le­wia­tan, Łódz­ka Izba Prze­my­sło­wo-Han­dlo­wa, biuro chińskiego miasta Chendgu kooperującego z Łodzią, a także konsulat Mołdawii. W Cen­trum zna­leźć ma się także Aka­de­mic­ki In­ku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści Bu­si­ness Link, w któ­rym będzie mogło funk­cjo­no­wać ponad 100 po­cząt­ku­ją­cych i in­no­wa­cyj­nych firm z re­gio­nu.
 
- Przedsiębiorczym ludziom w naszym regionie zaoferujemy tutaj pakiet usług niezbędny do rozwoju ich firm: od miejsca do pracy, poprzez księgowość, usługi prawne, rozwój wiedzy, doradztwo, po pozyskanie inwestora i wyjście na globalny rynek – powiedział podczas otwarcia inicjator powstania Centrum Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Jestem przekonany, że energia, która tutaj będzie się tworzyć przy nowych biznesowych inicjatywach, rozleje się na cały region. Mam ambicję, aby w miastach powiatowych powstawały lokalne inkubatory przedsiębiorczości, które będą napędzały lokalny entuzjazm do zakładania działalności gospodarczych.
 
Niedługo do nowych pomieszczeń wprowadzą się pierwsi przedsiębiorcy. Dariusz Żuk, prezes Business Link, zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych tygodni w WCB zacznie działać kilka firm start-upowych, a Przemysław Andrzejak, prezes ŁARR SA, że podpisze pierwszych sześć umów na miejsca w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Łącznie swój biznes będzie mogło tam prowadzić 30 firm w Inkubatorze i 100 w Business Linku.
 
Podczas uroczystego otwarcia Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości przedstawiciele 14 firm i instytucji podpisali także umowy partnerskie w sprawie powołania „Łódzkiego Klastra Innowacji Budowlanych”. Tworzyć go będą: ŁARR S.A., ASP, Ceramika Paradyż, Fortak  & Krasiński Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, Izodom 2000 Polska sp. z o.o., MCKB Spółka z o.o., OCMER sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY- Łódź SA., UNIDRO S.A., SKB Development, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydział Chemiczny PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. Celem Klastra jest integracja współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi, centrami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi tematyką nowych technologii.
 
WCB powstało w zrewitalizowanych obiektach przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. W skład kompleksu wchodzą zabytkowa willa, zbudowana 1905 r. przez przemysłowców Kaisera i Silberberga. Obok mieści się gmach dawnej fabryki, w której obaj przemysłowcy prowadzili mechaniczną tkalnię. Po zmianie właściciela w 1925 r., w tym samym budynku działała drukarnia. Po wojnie mieściły się tu Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz", a potem Fabryka Maszyn Introligatorskich "Introma". Prze­bu­do­wa i ad­ap­ta­cja za­byt­ko­wych obiek­tów kosz­to­wała 7,7 mln zł.
 
W skład re­mon­to­wa­ne­go kom­plek­su o pow. 3,2 tys. m kw. wcho­dzą: willa, fa­bry­ka, łącz­nik wraz z klat­ką scho­do­wą i bu­dyn­kiem pro­duk­cyj­nym oraz bu­dy­nek warsz­ta­to­wy. Willa, fa­bry­ka i piw­ni­ce zo­sta­ły wznie­sio­ne na prze­ło­mie XIX i XX wieku, na­to­miast łącz­nik i bu­dy­nek warsz­ta­to­wy po­cho­dzą z lat 50. ub. wieku. Za­byt­ki były wie­lo­krot­nie re­mon­to­wa­ne na po­trze­by urzę­du­ją­cych tam in­sty­tu­cji.
 
Wszyst­kie prace ad­ap­ta­cyj­ne pro­wa­dzo­ne były pod nad­zo­rem konserwato­ra za­byt­ków, a kom­pleks zo­stał prze­bu­do­wa­ny z zachowaniem de­ta­li ar­chi­tek­to­nicz­nych. Willa ma około 550 m kw. powierzch­ni na trzech kon­dy­gna­cjach. Z uwagi na jej za­byt­ko­wy charakter od­two­rzo­ny zo­sta­ł kolor i cha­rak­te­ry­stycz­ne ele­men­ty ozdob­ne ory­gi­nal­nej ele­wa­cji, a także sto­lar­ka okien­na i drzwio­wa oraz po­sadz­ki.
 
Prace objęły też prze­bu­do­wę wnę­trza pię­cio­kon­dy­gna­cyj­ne­go bu­dyn­ku głów­ne­go fa­bry­ki o po­wierzch­ni 1600 m kw. Przy­wró­cony został wy­glą­d ele­wa­cji po­przez oczysz­cze­nie i kon­ser­wa­cję cegły ele­wa­cyj­nej. Budynek łącz­ni­ka o pow. ok. 360 m kw. zo­sta­ł pod­wyż­szo­ny o dwie nowe kon­dy­gna­cje, a jed­no­pię­tro­wy bu­dy­nek hali mon­ta­żo­wej o pow. ok. 300 m kw. zo­sta­ł za­adap­to­wa­ny na po­trze­by ma­ga­zy­nu Te­atru im. Ste­fa­na Ja­ra­cza w Łodzi.
(al)

Polecane

Most na Warcie gotowy

14-12-2018

Koniec robót na moście przez rzekę Wartę. Była to jedna...

Czytaj więcej

Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe Kombatantów

14-12-2018

W piątek 14 grudnia wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba wziął...

Czytaj więcej

Upamiętnili ofiary stanu wojennego

13-12-2018

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, oraz Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku...

Czytaj więcej

Śniadanie na zdrowie

13-12-2018

13 mln zł jest do wzięcia w konkursie unijnym na...

Czytaj więcej

Szybciej dojedziemy na Śląsk

13-12-2018

W Bełchatowie zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów...

Czytaj więcej

O zdrowiu na Konwencie Marszałków

12-12-2018

W środę 12 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu...

Czytaj więcej

Droga w Inowłodzu oddana

12-12-2018

Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego otworzył po przebudowie odcinek drogi...

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

11-12-2018

Przedstawiciele rolników z województwa spotkali się 10 grudnia 2018 roku...

Czytaj więcej

Rajd Mikołajkowy

11-12-2018

W minioną sobotę w Łęczycy odbył się XIV Rajd Mikołajkowy...

Czytaj więcej

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl