Menu

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że w budżecie Województwa Łódzkiego na 2018 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 4 000 000 zł (słownie cztery miliony złotych) na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej
na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej należy sporządzić na druku, według załączonego wzoru, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kompletnie wypełniony wniosek podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki,o terminie doręczenia decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski złożone po ww. terminie będą rozpytywane jedynie w przypadku dostępności środków budżetowych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl