Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BDO DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.!

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza na 2020 rok nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej należy sporządzić na druku, według załączonego wzoru do niniejszego ogłoszenia. Kompletnie wypełniony wniosek podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze lub sekretariat Departamentu Sportu i Turystyki lub wysłać pocztą. O terminie doręczenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl