Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza II nabór wniosków na 2022 r. do programu „Infrastruktura sportowa Plus”, przeznaczając na ten cel kwotę  1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł).

w ramach którego zostanie przyznana pomoc finansowa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować zadania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji oraz doposażeniu w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych z wyłączeniem placów zabaw i siłowni plenerowych

Inwestycja realizowana  musi być sklasyfikowana jako zadanie inwestycyjne, natomiast jeżeli będzie planowany zakup sprzętu sportowego musi być on sklasyfikowany jako zakup inwestycyjny.

- Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć tylko jeden wniosek.

- W II naborze nie przewiduje się dofinansowania placów zabaw i siłowni plenerowych.

- Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 150 000,00 zł (słownie:
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla jednostki samorządu terytorialnego.

- Wysokość otrzymanej pomocy finansowej nie może przekroczyć 80% kosztów całkowitych zadania. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez wnioskującą jednostkę samorządu terytorialnego.

- Wnioski składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 roku.  

- Przyznana kwota dotacji musi być wydatkowana w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Sekretariat Departamentu tel. 42 291-98-18