Menu

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza na 2019 rok nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej należy sporządzić na druku, według załączonego wzoru do niniejszego ogłoszenia. Kompletnie wypełniony wniosek podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze lub sekretariat Departamentu Sportu i Turystyki lub wysłać pocztą.
O terminie doręczenia decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski złożone po ww. terminie będą rozpytywane jedynie w przypadku dostępności środków budżetowych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl