DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych

W miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane.
Obręb hodowlany ustanawia lub znosi Marszałek Województwa w drodze decyzji na wniosek uprawnionego do rybactwa.
Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływający wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego.
Włączenie odcinka rzeki do obrębu hodowlanego wymaga zawarcia umowy pomiędzy uprawnionymi do rybactwa.
Ustanowienie obrębu hodowlanego stwarza użytkownikom stawów warunki konieczne dla prowadzenia chowu i hodowli ryb i wiąże się z następującymi okolicznościami prawnymi:

art. 13 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym nakłada obowiązek uzgadniania z właścicielem obrębu hodowlanego wstępu na teren obrębu;
nie obowiązują uprawnionego do rybactwa zakazy połowu ryb nałożone ustawą o rybactwie śródlądowym (art. 8 ust. 1 pkt 2-7):
o wymiarach ochronnych,
w okresie ochronnym,
w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę,
sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych przez Ministra właściwego do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,
narzędziami elektrycznymi nie odpowiadającymi obowiązującym normom,
środkami trującymi i odurzającymi,
oraz
zakaz pozyskiwania ikry ryb posiadających wymiary i okresy ochronne, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach (art. 8 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym);
sprzęt pływający służący do połowu ryb w obrębie hodowlanym nie musi być oznakowany i zarejestrowany;
zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zamieszczony w art. 27 ust. 2 Prawa wodnego, nie dotyczy obrębu hodowlanego;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane zniesiona jest ochrona gatunkowa kormorana czarnego i czapli siwej oraz wydry;
na obszarze stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane można uzyskać zgodę na odstrzał gatunków zwierząt objętych ochroną częściową;
art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym zobowiązuje uprawnionego do rybactwa do oznakowania obrębu hodowlanego.
Kogo dotyczy:
Uprawnieni do rybactwa, tj.
władający wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących,
właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami,
właściciel albo posiadacz gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb.
Sposób załatwienia sprawy
Złożenie wniosku do Marszałka Województwa właściwego miejscowo w sprawach dotyczących rybactwa ze względu na obiekt, w którym prowadzony jest chów lub hodowla ryb.
Wymagane dokumenty:
wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego, który zawiera następujące dane:
pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy,
dane adresowe obiektu,
opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów – powierzchni ogroblowanej, powierzchni lustra wody, ilość stawów, rodzaj i wielkość produkcji w ostatnich latach – osiągane ilości ryby handlowej i materiału zarybieniowego z uwzględnieniem gatunków,
opis granic obrębu hodowlanego wnioskowanego do ustanowienia.
aktualny wypis z rejestru gruntów,
czytelna mapa obiektu stawowego wraz z naniesieniem cieków wodnych oraz punktów poboru i zrzutu wody, a także z zaznaczeniem granic wnioskowanego obrębu hodowlanego,
w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego - kopię umowy zawartej z uprawnionym do rybactwa w tym obwodzie,
kserokopia pozwolenia wodno-prawnego, w przypadku, gdy jest ono wymagane (zgodnie z przepisami Prawa wodnego),
potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za dokonanie czynności urzędowej.
Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc,
w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.
Opłaty i sposób ich wnoszenia:
opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście
Geting Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Opłaty można dokonać również w Oddziałach Geting Banku S.A. zlokalizowanych przy
ul. Piotrkowskiej 104,
ul. Piotrkowskiej 184,
lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 153, pok. 219.
Kasa czynna: pon. śr. czw. pt 9 – 15, wt. 10 – 16.
Tytuł opłaty:
Za wydanie decyzji ustanawiającej (znoszącej) obręb hodowlany.
Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Mariola Błaszczyk
tel. 042 663 35 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby udzielające informacji
Mariola Błaszczyk
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 042 663 35 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organ odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
art. 13 i art. 15 ust. 2b oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. Z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późniejszymi zmianami);
§ 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późniejszymi zmianami).


 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl