Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

UWAGA!!!

Nowelizacja ustawy o odpadach

Termin sprawozdawczości – odroczony

 

KOMUNIKAT!!!
Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru - BDO składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

Za rozwiązania techniczne i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) odpowiada Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy działający na zlecenie Ministerstwa Klimatu. W przypadku wystąpienia problemów z obsługą Systemu BDO należy kontaktować się z infolinią BDO w sposób wskazany na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego wniosek złożony po dniu 31 grudnia 2019 r. w formie papierowej nie może być rozpatrzony.
 
 
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
 
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.
Data utworzenia rejestru - 24 stycznia 2018 roku.
Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. Działalność może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).
Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (art. 63 ww. ustawy).
Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał:
–pozwolenie zintegrowane;
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
– zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów;
– decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
– koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego
dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
 
UWAGA!
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).
 
Wpis do rejestru NA WNIOSEK dotyczy (art. 50 ust. 1):
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz z 2017 r. poz. 2056):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.):
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru
na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1114 ze zm.) organizacji samorządu gospodarczego,
o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.
 
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru „z urzędu” (art. 51 ust. 1) dla:
1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
6. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250).
 
Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2):
1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.
 
UWAGA:
Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.
 
 
OPŁATA REJESTROWA I OPŁATA ROCZNA
Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.
Powyżej wskazane podmioty, które zostały wpisane do rejestru, uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Zgodnie z §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 184) w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz rocznej dla:
1) mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł.
Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.
Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
 
Podmioty posiadające, na podstawie przepisów dotychczasowych, wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, są zobowiązane, na mocy art. 57 ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zm.), do  uiszczenia, w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku, opłaty rocznej za rok 2021,  na niżej podany nr rachunku bankowego, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
NUMER KONTA DO WPŁAT (OPŁATA REJESTROWA ORAZ OPŁATA ROCZNA):
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Łodzi
35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
- dotyczy realizacji obowiązku przedkładania przez podmioty wykazów, sprawozdań, informacji (treść klauzuli).