DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.
Data utworzenia rejestru - 24 stycznia 2018 roku.
Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. Działalność może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).
Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (art. 63 ww. ustawy).
Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę podmiotu.

Wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał:
–pozwolenie zintegrowane;
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
– zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów;
– decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
– koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu namiejsce wykonywania działalności.
Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Podmiot jest zawiadamiany o nadanym numerze rejestrowym, o aktywacji konta
oraz o identyfikatorze (loginie)
i haśle dostępu do tego konta.
Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO – www.bdo.mos.gov.pl
UWAGA!
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru,o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).
Wpis do rejestru NA WNIOSEK dotyczy (art. 50 ust. 1):
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 oraz
z 2017 r. poz. 2056):

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.):

a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.):
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru
na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) organizacji samorządu gospodarczego,
o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestruZ URZĘDU (art. 51 ust. 1) dla:
1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
6. podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250).
Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2):
1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach,
o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4. transportujący wytworzone przez siebie odpady.
 
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU
Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2528)
WNIOSKI DO POBRANIA:
oświadczenie
oświadczenie do wniosku aktualizacyjnego
aktualny wzór formularzy (Dz.U. z 2018r., poz. 2528) - obowiązuje od 15 stycznia 2019 roku

Forma pisemna wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku
o wykreślenie z rejestru stanowi:

-  wydruk wypełnionego formularza opatrzonego podpisem wnioskodawcy,
albo
- wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 65 ust. 2 ustawy o odpadach).
Downiosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się (dotyczy wszystkich podmiotów):
1. uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczenie,składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 53 ust. 8).
Podmioty, w zależności od prowadzonej działalności,muszą dołączyć załączniki, o których mowa
w art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach.
UWAGA:
Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie,
o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.
Uwaga:
Proszę nie przesyłać pustych tabel formularza; tzn. działów, które podmiotu nie dotyczą.
OPŁATA REJESTROWA I OPŁATA ROCZNA
Opłacie rejestrowejpodlegają wpisy do rejestru dla:

1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.
Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.
Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Zgodnie z §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 184) w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, wysokość stawki opłaty rejestrowej oraz rocznej dla:
1) mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł;
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł.
Opłaty rejestrowej nie uiszczaprzedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
(Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.
Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.
 
Podmioty posiadające, na podstawie przepisów dotychczasowych, wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, są zobowiązane, na mocy art. 57 ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 21 ze zm.), do  uiszczenia,w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku,opłaty rocznej za rok 2018,  na niżej podany nr rachunku bankowego, prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

NUMER KONTA DO WPŁAT (OPŁATA REJESTROWA ORAZ OPŁATA ROCZNA):
 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Łodzi
35 1540 1245 2056 4800 4789 0012

 
 
INFORMACJI UDZIELAJĄ:
1. W zakresie:
a) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
b) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.)
 
              Michał Lotka – 42 663 35 52, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              Paulina Paduch – 42 663 35 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              Paulina Lendzion – 42 663 35 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
2. W zakresie:
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.)
 
Paulina Paduch – 42 663 35 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aneta Miazek – 42 663 37 89, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aleksandra Sochaj - 42 663 35 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agnieszka Kowalska - 42 663 35 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
3. W zakresie:
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688)
 
              Katarzyna Podolak – 42 663 35 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              Ewa Królikowska – 42 291 97 94, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
4. W zakresie:
 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.);
 
              Magdalena Wirowska – 42 663 35 46, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,powiaty: łęczycki, pabianicki, wieluński
              Aneta Miazek - 42 663 37 89, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., powiaty: jednostki spoza woj. łódzkiego, łowicki, Miasto Łódź
              Katarzyna Podolak – 42 663 35 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiaty: bełchatowski, kutnowski, zduńskowolski
              Magdalena Urbaniak - 42 663 35 73, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  powiaty: łódzki wschodni
             Małgorzata Woźniak-Beczkowska - 42 663 32 56, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              Agnieszka Kowalska – 42 663 35 50, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,podmioty z siedzibą spoza woj. łódzkiego
              Paulina Lendzion – 42 663 35 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,powiat Miasto Łódź
              Ewa Królikowska – 42 291 97 94, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,powiaty: Miasto Łódź,
              Aleksandra Sochaj – 42 663 35 42, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,powiaty: Miasto Łódź,
              Paulina Paduch – 42 663 35 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiaty: wieruszowski
              Anna Wieczorek - 42 663 35 47, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., powiaty: skierniewicki, łaski
              Marta Birecka - 42 663 35 89, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., powiaty: rawski
              Olga Szymańska – 42 663 36 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,powiat tomaszowski
              Magdalena Walczak – 42 663 35 48, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiaty: zgierski
              Anna Janiak – 42 663 34 97, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiat brzeziński
              Aleksandra Adamczyk – 42 663 35 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiat radomszczański
              Martyna Gut – 42 663 35 45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiat opoczyński
              Dominik Janus – 42 663 35 43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiaty: pajęczański
              Agnieszka Janas - 35 663 35 49, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., powiaty: poddębicki
              Barbara Raszewska – 42 663 34 64, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiat piotrkowski
              Maciej Czyżykowski – 42 663 35 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , powiat piotrkowski
               Katarzyna Raczyńska – 42 663 35 44, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,powiat sieradzki 
              

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl