facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Opłaty za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

UWAGA!    ZMIANA PRZEPISÓW W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 ww. ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2016.

Podmiot korzystający ze środowiska, bez względu na wprowadzone zwolnienie, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Zwolnienie nie dotyczy zaległych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, czyli tych, które nie zostały przedłożone marszałkowi województwa w terminach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska (zaległe wykazy obejmują:  II półrocze 2011 r., I, II półrocze 2012 r., rok: 2013, 2014 oraz 2015).
 


 Zgodnie z art. 273 ust. 1
·   pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
·   pkt  1a ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest  za przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dotyczy podmiotów objętych systemem handlu uprawnieniami).

Podstawa prawna:
·   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm.);
·   Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1342);
·   Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1223).

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku sporządza wykaz, dotyczący korzystania ze środowiska wraz z ustaloną we własnym zakresie wysokością należnej opłaty i wnosi na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku opłata za 2016 rok winna zostać uiszczona do dnia 31 marca 2017 roku i w tym samym terminie złożony powinien być wykaz).

Nie wnosi się opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, której roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Opłaty dotyczące korzystania ze środowiska dotyczące poszczególnych półroczy w okresie II półrocze 2011 r. – II półrocze 2012 r. winny być rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Podmiot korzystający ze środowiska:
Podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 275 P.o.ś.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 tej ustawy, podmiotem korzystającym ze środowiska może być:
·   przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1829 ze zm.),
·   osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
·   osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w punktach poprzedzających, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,
·   jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podmiot korzystający ze środowiska (wprowadzającego gazy lub pyły do powietrza) ma obowiązek:

-  ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce;
-  wnieść bez wezwania należną opłatę:
·  do dnia 31 marca każdego roku, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (w przypadku, gdy wyliczona opłata za rok przekroczy 800 zł.),
·  niezwłocznie, w przypadku okresów zaległych: II półrocza 2011 r., I i II półrocza 2012r., 2013 roku, 2014 roku, 2015 roku (gdy wyliczona opłata roczna przekracza 800 zł, półroczna 400 zł),
-  przedłożyć marszałkowi województwa wykaz o gazach lub pyłach wprowadzanych do powietrza wraz z wyliczeniem opłaty,
-  przedłożyć kopię wykazu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za okresy od II półrocza 2011 roku do II półrocza 2012 roku,
-  przedłożyć zaległe wykazy za okresy rozliczeniowe od II półrocza 2011 r. do II półrocza 2012 r. oraz za rok: 2013, 2014 i 2015  (w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot korzystający ze środowiska powodował emisję zanieczyszczeń w poprzednich latach),
-  przedłożyć oświadczenie o braku źródeł emisji zanieczyszczeń (w przypadku gdy po raz pierwszy zostaje przedłożony marszałkowi województwa wykaz bieżący, a podmiot nie powodował emisji zanieczyszczeń w poprzednich okresach rozliczeniowych).

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
·   na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w razie prowadzenia działań ratowniczych;
·   na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podmiot nie wnosi opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł, roczna - 800 zł.
 
WAŻNE!
Zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat na postawie art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalnia podmiotu z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji zawierającej wykaz oraz dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty.

W przypadku braku informacji marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat:
Opłaty nalicza się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce:
2016 rok - Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2015 rok - Monitor Polski z 2014 roku, poz. 790, Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz. 1875;
2014 rok - Monitor Polski z 2013 roku, poz. 729;
2013 rok - Monitor Polski z 2012 roku, poz. 766;
2012 rok - Monitor Polski Nr 94 z 2011 roku, poz. 958;
2011 rok - Monitor Polski Nr 74 z 2010 roku, poz. 945.
 
Opłaty podwyższone:
Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  (opłatę podstawową należy pomnożyć razy 6).

Wzory wykazów:
Informacje dotyczące wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza należy sporządzać na obowiązujących drukach.  Wzory wykazów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia:
od 2013 roku – Dz. U. z 2014 roku, poz. 274;
II półrocze 2011 roku – II półrocze 2012 roku – Dz. U. Nr 97 z 2009 r., poz. 816.

PAMIĘTAJ!
Wysokość opłaty winna być zaokrąglona do pełnych złotych dopiero na załączniku Nr 1 zgodnie z objaśnieniami.
Pod „Zbiorczym zestawieniem informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” oraz pod wypełnianymi tabelami dotyczącymi poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, pobór wód, odprowadzanie ścieków, odpady) musi zawsze znajdować się treść „Pouczenia”, które wraz z bieżącą datą winno być czytelnie podpisane przez osobę/osoby posiadającą/ce stosowne upoważnienie/nia do reprezentowania podmiotu.
Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu to właściciel przedsiębiorstwa, wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej, organ reprezentujący zgodnie z wpisem w KRS itp.
W przypadku, gdy podpis pod wykazami złoży osoba upoważniona na piśmie przez ww. osoby należy przedłożyć pełnomocnictwo w tut. Urzędzie.

Sankcje:
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji i na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieści w wykazie informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.):
W myśl artykułu 281 ustawy – Prawo ochrony środowiska, do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa albo wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.
Odsetki nalicza podatnik (podmiot korzystający ze środowiska) od dnia następującego po dniu upływu w terminie płatności podatku i wpłaca je bez wezwania organu podatkowego na rachunek redystrybucyjny odpowiedniego urzędu marszałkowskiego.

Kontrole:
Zgodnie z art. 379 Prawo ochrony środowiska marszałek województwa sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
·  wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
·  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
·  żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
·  źądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.
Marszałek województwa występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
  
Numer konta:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat z tytułu wprowadzania gazow lub pyłów do powietrza:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi
86 1540 1245 2001 4800 4789 0001
Należy dodać tytuł wpłaty np.: „opłata za emisję za rok 2016”.
 
Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź
 
Wykazy oraz korespondencję można przedłożyć w dowolny sposób:
- osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (parter budynku siedziby Urzędu),
- drogą pocztową,
- elektronicznie przez platformę EPUAP (wykaz powinien być zabezpieczony podpisem elektronicznym).
  
Dział merytoryczny – kontakt Informacji dotyczących spraw związanych z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
tel. 42 663 34 64 - powiat łęczycki, powiat pabianicki
tel. 42 663 34 97 - powiat łódzki grodzki, powiat łowicki
tel. 42 663 35 35 - powiat wieluński
tel. 42 663 35 39 - powiat kutnowski, powiat poddębicki 
tel. 42 663 35 40 - powiat łódzki grodzki, powiat skierniewicki
tel. 42 663 35 42 - powiat opoczyński, powiat łódzki wschodni, PKP
tel. 42 663 35 43 - powiat bełchatowski, powiat zduńskowolski
tel. 42 663 35 45 - powiat wieruszowski, powiat pajęczański, powiat brzeziński
tel. 42 663 35 46 - powiat sieradzki
tel. 42 663 35 47 - powiat tomaszowski
tel. 42 663 35 49 - powiat łódzki grodzki,  powiat radomszczański
tel. 42 663 35 89 - jednostki spoza województwa łódzkiego, powiat rawski
tel. 42 663 36 53 - powiat łaski, powiat zgierski
tel. 42 663 35 41 - powiat piotrkowski


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Weryfikacją wykazów zajmują się ww  pracownicy Wydziału Opłat Środowiskowych – (piętro IV pokój nr  404, 405, piętro V pokój nr 503, 504, 505, 506, 507, 508).
 
Zadanie pn. „Zakup licencji i opieki na systemy informatyczne do zarządzania informacjami środowiskowymi  i opłatami za korzystanie ze środowiska" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach dotacji w wysokości 99% wartości całkowitej zadania  (965 250,00 zł). Wartość całkowita zadania wynosi 975.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwia Marszałkowi Województwa Łódzkiego wypełnianie zadań i obowiązków związanych z ewidencją, weryfikacją i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucją wpływów z ww. tytułu.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl